Strona główna 0_Slider Będzie strajk, nie będzie zajęć

Będzie strajk, nie będzie zajęć

0

Jeśli nie dojdzie do porozumienia związków zawodowych z rządem, w większości publicznych szkół i przedszkoli, także w Świdnicy, w poniedziałek nie będzie zajęć. Nauczyciele i pracownicy przyjdą do miejsc pracy, ale pracować nie będą. Tylko pojedyncze placówki będą mogły zapewnić zajęcia opiekuńcze dla młodszych dzieci.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, w których 8 kwietnia może dojść do strajku, złożyli dzisiaj wnioski do prezydenta miasta i kuratorium oświaty o zawieszenie zajęć. – W naszej szkole nie będzie strajkować tylko 4 nauczycieli. Będziemy w stanie zapewnić zajęcia opiekuńcze niewielkiej grupie uczniów – mówi Violetta Skibicka, dyrektor SP nr 6 w Świdnicy. O sytuacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego i poprzez tablicę ogłoszeń informowani są rodzice uczniów. Podobnie jest w SP nr1, 105 i  2. Jeśli strajk zostanie odwołany, wiadomość również będzie przekazana drogą elektroniczną.

W referendach za strajkiem opowiedzieli się pracownicy następujących miejskich placówek:

Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Okrężna 30; – Przedszkole Miejskie nr 4, ul. J. Lelewela 10; – Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2; – Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Ofiar Oświęcimskich 45a; – Miejskie Przedszkole integracyjne nr 16, ul. K. Marcinkowskiego 10; – Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1; – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30; – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Marcinkowskiego 4-6; – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodna 5-7; – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wałbrzyska 39; – Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Folwarczna 2; – Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego3.

W przedszkolach rodzice są informowani, czy placówka będzie zapewniała opiekę przynajmniej części dzieci. W przedszkolach nr 3 i 16 takiej opieki nie będzie ze względu na to, że strajkować zamierzają wszyscy nauczyciele.

W szkołach średnich powiatu żaden z dyrektorów nie złożył wniosku o zawieszenie zajęć. – Ilu nauczycieli podejmie strajk, będzie wiadomo 8 kwietnia i od tego zależą decyzje dyrektorów – tłumaczy szef oświaty w świdnickim starostwie Grzegorz Stawarz. Na razie lekcje nie zostały odwołane. W referendach za strajkiem opowiedzieli się nauczyciele większości szkół średnich, z wyjątkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy.

Co zrobić z dzieckiem na czas strajku?

Zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę. /informacje zebrane przez SP nr 105 w Świdnicy/

/opr. asz/

Poprzedni artykułPorażka mistrzów Dolnego Śląska na finiszu rozgrywek [FOTO]
Następny artykułBóbr odwiedził centrum Świebodzic