Strona główna Polityka O bezpieczeństwie w mieście, budżecie i regulaminach. W piątek sesja Rady Miejskiej

O bezpieczeństwie w mieście, budżecie i regulaminach. W piątek sesja Rady Miejskiej

0

Przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej przedstawią podczas piątkowego posiedzenia świdnickiej Rady Miejskiej podsumowanie swoich działań w 2018 roku. Radni z kolei zajmą się szeregiem projektów uchwał.

W piątek radni podejmą decyzję m.in. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2019 roku”, ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych, ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich i placów zabaw,  zatwierdzenia listy dotacji przeznaczonych na prace remontowe przy zabytkach, czy też wyrażenia zgody na zniesienie ochrony pomnika przyrody na dziedzińcu katedry przy pl. Jana Pawła II. Pod głosowanie trafi także regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, którego poprzednia wersja została zaopiniowana negatywnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, oraz kolejne w tym roku zmiany w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sesja rozpocznie się w piątek o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców.

Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
 5. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2018 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata: wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy oraz Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.
 6. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2018 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata: wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 22.02.2019 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na VI sesję Rady Miejskiej:

VI/1. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2019r.”,

VI/2. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy,

VI/3. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich i placów zabaw w Świdnicy,

VI/4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”,

VI/5. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

VI/6. w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2019 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków,

VI/7. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica”,

VI/8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica, (zwrócono się o wycofanie projektu z porządku obrad)

VI/9. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019-2020 projektu przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pn. „Razem poprzez wieki”,

VI/10. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

VI/11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy-Kolonia północ,

VI/12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów,

VI/13. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024”,

VI/14. w sprawie zmiany budżetu,

VI/15. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,

VI/16. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej w Świdnicy.

/mn/

Poprzedni artykułKolejny wygrany turniej młodej drużyny Polonii-Stali
Następny artykułDziury na świdnickich drogach. Jakie naprawy szykują zarządcy?