Strona główna 0_Slider 25 milionów na wsparcie rodzin i potrzebujących. Także w Świdnicy

25 milionów na wsparcie rodzin i potrzebujących. Także w Świdnicy

0

Blisko tysiąc dzieci i pięciuset rodziców z Dolnego Śląska zostanie objętych wsparciem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W Legnicy, Oleśnicy, Miliczu, Wrocławiu oraz w Świdnicy powstanie też 45 mieszkań chronionych i wspomaganych. Na świdnicki projekt trafi blisko 3 mln złotych.

W środę, 17 października w Świdnicy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował uroczyste podsumowanie dwóch konkursów. Wyłoniły one beneficjentów, którzy ubiegali się o środki na zgłoszone przez nich projekty. – Pomoc adresujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które z różnych przyczyn na przykład z powodu wieku, choroby, nieporadności życiowej, niedostosowania społecznego – nie mogą lub nie potrafią poradzić sobie z samodzielną egzystencją. Na konkretną pomoc przeznaczamy blisko 25 mln złotych – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Pieniądze te trafią m.in. na prowadzenie 45 mieszkań chronionych i wspomaganych Legnicy, Oleśnicy, Miliczu, Wrocławiu i Świdnicy. Jednym z typów mieszkań tworzonych w ramach konkursu są tzw. mieszkania wspierane. Są one przeznaczone głównie dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają stałej opieki. W ramach pobytu w mieszkaniu wspieranym uczestnicy mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych opiekunów, którzy między innymi pomogą w wykonywaniu podstawowych prac domowych – zrobią zakupy, wyniosą śmieci, posprzątają mieszkanie czy ugotują obiad. Opiekun pomoże także w utrzymaniu higieny osobistej, dopilnuje przyjmowania leków, pomoże w rehabilitacji lub po prostu dotrzyma towarzystwa i poczyta książkę. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwe jest także wsparcie asystenta lub asystenta osobistego. Każdy z uczestników może także liczyć na treningi zwiększające samodzielność danej osoby. Największa grupa osób korzystających z mieszkań wspieranych to osoby w starszym wieku – samotne lub takie, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki – jest to alternatywa dla domów pomocy społecznej, ale świadczona w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych.

Druga grupa mieszkań to mieszkania treningowe, które pozwalają na przygotowanie do samodzielnego życia. W warunkach ochronnych – przy obniżonej odpłatności za korzystanie z lokalu i pod okiem kadry projektowej – uczestnicy będą mogli nabyć podstawowe umiejętności związane z gospodarowaniem w mieszkaniu i pełnieniem ról społecznych. Nabiorą nawyku systematycznego sprzątania, korzystania ze sprzętów domowych czy dbania o higienę osobistą. Przejdą trening gospodarowania pieniędzmi. Nauczą się przygotowywać posiłki, nawiązywać kontakty z otoczeniem, załatwiać podstawowe sprawy urzędowe czy organizować sobie czas wolny. Specjaliści doradzą w wyborze ścieżki kariery i podpowiedzą, w jakich instytucjach można szukać pomocy. Wsparcie w mieszkaniach wspomaganych otrzymają m. in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, niepełnosprawni, ofiary przemocy, pacjenci po terapii uzależnień, osoby bezdomne czy opuszczające zakłady karne.

Środki w ramach projektów przeznaczone są przede wszystkim na wyposażenie mieszkań, wykonanie niezbędnych prac remontowych, utrzymanie lokali przez okres realizacji projektu, wynagrodzenie opiekunów mieszkań, opiekunów osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych i specjalistów oraz koszt zajęć przygotowujących uczestników do dalszego samodzielnego życia – wyjaśnia Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kolejne miliony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przeznaczono na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Piętnaście dolnośląskich instytucji udzieli pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dolnośląskie rodziny będą mogły liczyć na konsultacje, terapię, a także wsparcie grup samopomocowych, które mają na celu wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i przeciwdziałanie izolacji tych rodzin. W ramach działań zaplanowano np. warsztaty pieczenia chleba, przygotowywania ozdób świątecznych, czy wyjścia do kina, na basen, kręgle, które mają wspomagać zacieśnianie więzi pomiędzy rodzicami i ich dziećmi.

W ramach konkursu powstaną również świetlice i kluby dla dzieci. W placówkach tych dzieciom zapewniona zostanie opieka i wychowanie, pomoc w nauce poprzez prowadzenie zajęć, a także zorganizowany czas wolny. Do placówek zakupione zostaną m.in. stoły do ping–ponga, piłkarzyków, gry planszowe i zabawki. Dzieci będą mogły również rozwijać swoje zainteresowania poprzez liczne wyjścia lub wyjazdy do atrakcyjnych miejsc, np. Afrykarium, Hydropolis, ExploraPark czy Centrum Nauki Kopernik.

Dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej zapewnione zostanie wsparcie, mające ograniczyć skutki często dramatycznych przeżyć związanych z utratą rodziny i przygotować je do życia w społeczeństwie. W tym celu uruchomione zostaną m. in. zajęcia z logopedą, psychologiem, neurologiem dziecięcym, psychiatrą dziecięcym, socjoterapeutą, fizjoterapeutą, rehabilitantem, pedagogiem. Ponadto w ramach projektów przewidziano programy usamodzielnienia dla wychowanków pieczy zastępczej, którzy osiągnęli pełnoletność.

Wsparcie w projektach otrzymają również osoby prowadzące rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Najważniejszą formą pomocy dla tych osób będą szkolenia i warsztaty, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, terapia oraz pomoc specjalistyczna.

Wszystkie usługi oferowane w projektach mają charakter usług świadczonych w społeczności lokalnej. Oznacza to, że będą one indywidualnie dostosowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestnika. Niektóre zostaną przeprowadzone w atrakcyjnej dla uczestników formie wyjazdowej lub w postaci gry miejskiej. Łącznie wsparcie otrzyma niemal tysiąc dzieci i ponad 500 rodziców i opiekunów, w tym rodziców zastępczych. Dodatkowo ponad 20 osób zostanie przeszkolone do pełnienia roli rodziny zastępczej, rodziny wspierającej lub dyrektora rodzinnego domu dziecka. Dzięki temu będą mogły powstać nowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

***

Beneficjenci konkursu – wsparcie mieszkań chronionych i treningowych:

 • Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zrealizuje projekt Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia. Wartość projektu 1,98 mln zł. Partner: Gmina Wrocław;
 • Fundacja Raduga na terenie Legnicy zrealizuje projekt Z mamą – siedlisko treningowe dla kobiet. Wartość projektu 1,25 mln zł;
 • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zrealizuje projekt Świdnickie Jaskółki warty 2,98 mln zł. Partner: Miasto Świdnica;
 • Gmina Miasto Oleśnica zrealizuje projekt Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych w Oleśnicy. Wartość projektu 2,45 mln zł;
 • Gmina Wrocław zrealizuje projekt Trampolina – mieszkania wspomagane. Wartość projektu 1,78 mln zł;
 • Milickie Stowarzyszenie „Razem bliżej” zrealizuje projekt Dobry start do samodzielnego życia – nowe mieszkania treningowe w powiecie milickim. Wartość projektu 1,36 mln zł. Partner: Powiat Milicki.

Beneficjenci konkursu – wsparcie pieczy zastępczej:

 • • Fundacja Raduga na terenie Legnicy zrealizuje projekt ZWROTNICA – rodzina na dobrym torze. Wartość projektu 2,89 mln zł;
  • Fundacja na Rzecz Inicjatyw Społecznych i Ochrony Zdrowia „Wspólnie do celu” zrealizuje projekt Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Oleśnica. Wartość projektu 414 tys. zł. Partner: Gmina Oleśnica;
 • Fundacja na Rzecz Inicjatyw Społecznych i Ochrony Zdrowia „Wspólnie do celu” zrealizuje projekt BaZa – Nowa Placówka Wsparcia Dziennego w Bierutowie. Wartość projektu 414 tys. zł; Partner: Powiat Oleśnicki.
 • Fundacja „PLAN B” zrealizuje projekt W rodzinie siła!. Wartość projektu 427 tys. zł. Partner: Gmina Niemcza i Jordanów Śląski;
 • Fundacja Razem zrealizuje projekt Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej. Wartość projektu 429 tys. zł. Partner: Gmina Miejska Kłodzko;
 • Fundacja Rodzinna Stacja zrealizuje projekt Otwarci na zmiany warty 341 tys. zł. Partner: Gmina Paszowice;
 • Fundacja Rodzinna Stacja zrealizuje projekt Rodzinna Stacja – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej warty 445 tys. zł. Partner: Gmina Marciszów;
 • Gmina Miejska Kłodzko zrealizuje projekt Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku warty 1,31 mln zł. Partner: Powiat Kłodzki;
 • Gmina Siechnice zrealizuje projekt W rodzinie jest MOC. Wartość projektu 1,3 mln zł. Partner: Powiat Wrocławski;
 • Gmina Wrocław zrealizuje projekt Moje życie – Moja rodzina – Moja odpowiedzialność. Wartość projektu 404 tys. zł;
 • Powiat Lubiński zrealizuje projekt Czym skorupka za młodu. Wartość projektu 569 tys. zł;
 • Powiat Ząbkowicki zrealizuje projekt Razem w przyszłość warty 833 tys. zł.
 • Powiat Oławski zrealizuje projekt Piecza zastępcza w powiecie oławskim. Wartość projektu 920 tys. zł.;
 • Powiat Wołowski zrealizuje projekt Razem wygramy. Wartość projektu 1,59 mln zł;
 • Spółdzielnia Socjalna „Parasol” zrealizuje projekt Dobre (od)Rodziny. Wartość projektu 360 tys. zł. Partner: Gmina Dobroszyce.

/Dolnośląski Urząd Pracy, opr. mn/