Strona główna Polityka Pracowity tydzień przed radnymi. Sesje rad powiatu, gminy i miasta

Pracowity tydzień przed radnymi. Sesje rad powiatu, gminy i miasta

0

Na ten tydzień zaplanowano obrady samorządowców z powiatu świdnickiego, miasta Świdnica i gminy Świdnica. Radni będą zajmować się m.in. zmianami budżetowymi i przyjęciem programów rodzinnych i zdrowotnych. Gminni radni podejmą decyzję w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Teresie Mazurek.

Wśród najważniejszych spraw poruszanych przez samorządowców z Rady Miejskiej w Świdnicy, oprócz kolejnych już zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, znajdzie się kwestia przyjęcia programów związanych z profilaktyką próchnicy, szczepieniami ochronnymi przeciw grypie oraz profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Radni mają też dokonać zmian w uchwale dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania, a także dostosować lokalne prawo do nowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Zmianie mają także ulec dwie siedziby obwodowych komisji wyborczych. W obwodzie nr 12 siedziba ma zostać przeniesiona z budynku MDK przy Marcinkowskiego do szkoły podstawowej nr 4, natomiast w obwodzie nr 14 zamiast głównego budynku szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Wałbrzyskiej, siedziba znajdzie się w sali gimnastycznej tej placówki.

XLIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy została zwołana na dzień 25 maja 2018 roku.

Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XLIV/: 1-10).
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.04.2018 r.
 7. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 8. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej:

 • XLIV/1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica,
 • XLIV/2. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów Gminy Miasta Świdnica w latach 2018 – 2020 pn. „W Świdnicy bez próchnicy”,
 • XLIV/3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży,
 • XLIV/4. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świdnicy,
 • XLIV/5. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • XLIV/6. w sprawie zmiany budżetu,
 • XLIV/7. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XLIV/8. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020 dla Miasta Świdnicy”,
 • XLIV/9. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2019-2020”,
 • XLIV/10, w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Miasto Świdnicy.

LIX sesja Rady Gminy Świdnicy odbędzie się w dniu 24 maja o godz. 11.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LVIII sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2017.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2017 rok,b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok,

  c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną,

  d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną,

  e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

  f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

  g) dyskusja.

 9. Podjęcie uchwał.
 10. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 11. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
 12. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
 13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie LIX Sesji Rady Gminy Świdnica.

Projekty uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 • udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu
 • wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017 rok;
 • zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica;
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica;
 • zmieniająca uchwałę nr LV/496/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Świdnica;
 • wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 133/2;
 • wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 133/3;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Słotwinie, stanowiącej działkę nr 498/2;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Słotwinie, stanowiącej działkę nr 117/7;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 28;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 100;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 276;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubachowie, stanowiącej działkę nr 108/13.

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego odbędzie się 22 maja, o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu XL i XLI sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • – zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;
  • – zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
  • – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  • – powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Żarów;
  • – przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2018-2020”;
  • – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • – rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy;
  • – rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy (2).
 13. Wnioski i oświadczenia.
 14. Informacje dla radnych.
 15. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/opr. mn/

Poprzedni artykułStłuczka w Żarowie. W jednym z aut było 2-letnie dziecko
Następny artykułRadość, energia, przyjaźń. Chór z Waldbröl w Świebodzicach