Strona główna Wydarzenia Świdnica Absolutorium dla wójta gminy Świdnica

Absolutorium dla wójta gminy Świdnica

0

24 maja podczas  LIX sesji Rady Gminy Świdnica, radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium wójt Teresie Mazurek. Głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2017. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Marek Lisowski złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, że prognozowane dochody ogółem w wysokości 79.855.115,27 zł zrealizowano w kwocie 73.974.947,58 zł, co stanowi 92,64% planu, z tego: dochody bieżące 66.600.551,97 zł, dochody majątkowe 7.374.395,61 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 1.243.342,35 zł.(180,05 % planu), planowane wydatki ogółem w wysokości 85.363.535,27 zł zrealizowano w kwocie 79.666.468,95 zł, co stanowi 93,33% planu, z tego wydatki bieżące 60.490.717,88 zł, wydatki majątkowe 19.175.751,07 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 87,83%, a ich udział w wydatkach ogółem 24,07%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 8.500.000 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 6.109.834,09 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 5.673.686,48 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 38,37% wykonanych dochodów.

W 2017 r. dochody własne gminy w strukturze dochodów stanowiły 54%. Zrealizowano jest w kwocie 39.645.382,96 zł i co bardzo nas cieszy były one wyższe o 25,8%  niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Subwencja oświatowa w kwocie 13 684 050 zł była wyższa o 191 587 zł w stosunku do 2016 r., ale i tak nie pokrywała bieżących kosztów funkcjonowania oświaty. Gmina dopłaca 2 mln zł., nie licząc oświaty. W 2017 r. priorytetem dla władz gminy były i nadal w kolejnych latach będą inwestycje i remonty. Najwięcej w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na infrastrukturę oświatową, bo 6,25 mln zł., następnie na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 4,9 mln zł., 2,97 mln zł na infrastrukturę drogową, 1,23 mln zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. – Prowadziliśmy remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, konserwację rowów melioracyjnych, montaż wiat przystankowych oraz bieżące remonty dróg gminnych. W porozumieniu z powiatem świdnickim wybudowaliśmy 330 mb chodników, za kwotę 130 tys. zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 604 tys. zł., co pozwoliło na upiększenie naszych miejscowości, organizację licznych imprez  sportowo-kulturalnych na terenie gminy. Pragnę podziękować Radzie Gminy Świdnica, kierownictwu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Świdnica za kolejny rok dobrej współpracy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy – mówiła Teresa Mazurek podczas sesji absolutoryjnej.

Źródło Urząd Gminy Świdnica

Poprzedni artykułStrzegom Horse Trials: Poszukują wolontariuszy
Następny artykułDworzec w Żarowie jak nowy. Kolej na estakadę nad torami?