Strona główna Polityka Zbliża się sesja Rady Miasta. Będą kolejne zmiany w budżecie

Zbliża się sesja Rady Miasta. Będą kolejne zmiany w budżecie

1

Już w najbliższy piątek po raz 43. obradować będą świdniccy radni. Samorządowcy zajmą się m.in. zmianami w budżecie miasta na 2018 rok, a także wysłuchają corocznych podsumowań przygotowanych przez policję, straż miejską i strażaków.

Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy oraz Komendant Straży Miejskiej przedstawią informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku na terenie miasta oraz zamierzenia planowane do realizacji na najbliższe lata. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy omówi stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2017 roku na terenie miasta a także przedstawi zamierzenia planowane do realizacji na najbliższe lata – wylicza Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Radni rozpatrywać będą 9 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Pafalu, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2018 rok dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie miasta.

Pod obrady miał także trafić projekt dotyczący zmian w Strefie Płatnego Parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta. Propozycja została jednak wycofana.

Sesja rozpocznie się 27 kwietnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Przed przerwą planowaną o godz. 15.00 nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych przez Prezydent Miasta Świdnicy dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
 5. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata: wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy, wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.
 6. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2017 roku na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji najbliższe lata: wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 23.03.2018 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych przez Gminę Miasto Świdnica za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
 12. Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej:

XLIII/1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Pafalu,
XLIII/2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy,
XLIII/3. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
XLIII/5. w sprawie zmiany budżetu,
XLIII/6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica,
XLIII/7. w sprawie udzieleni z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2018, dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,
XLIII/8. w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego Irenę Sendlerową,
XLIII/9. w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego generała brygady Romana Abrahama,
XLIII10. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Urzędu Miasta w Świdnicy.

/opr. mn/