Strona główna Bez kategorii Kampania informacyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

Kampania informacyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” informuje o działaniach związanych z celami zapisanymi w LSR na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Kampania informacyjna na temat celów zapisanych w LSR na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” (obejmujące gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów) informuje, iż w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Lokalnej Strategii Rozwoju wyznaczyła do realizacji cele i przedsięwzięcia:

 Cel ogólny 1. Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy 1.1. Stworzenie na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych ciekawej oferty dla turystów oraz możliwości spędzenia czasu wolnego przez mieszkańców

Przedsięwzięcie I „Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie

Cel szczegółowy 1.2. Rozwój zróżnicowanej oferty miejsc pracy na obszarze i wzrost dochodów mieszkańców

Przedsięwzięcie II Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój rynku zbytu lokalnych produktów i usług, w tym wspieranie działalności klastra producentów granitu

Przedsięwzięcie III „Smakiem Granitu” – markowe produkty i usługi obszaru

Cel ogólny 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej  oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych

Przedsięwzięcie IV.  Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy 2.2. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu

Przedsięwzięcie V. Na „Granitowym Szlaku” dziedzictwa i kultury

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zasad przyznawania dofinansowania, rodzajach operacji, kryteriach oceny wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu” 55-340 Udanin 86 B oraz na stronie internetowej www.lgd-szlakiemgranitu.pl .

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA BEZPŁATNE DORADZTWO W SIEDZIBIE BIURA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 10.00 DO 14.00 LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ E-MAIL: [email protected]

/artykuł nadesłany/

Poprzedni artykułNie żyje profesor Leszek Stefański
Następny artykułOkiem prawnika: Kiedy nie trzeba płacić kosztów sądowych?