Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Gmina Świdnica przystępuje do rewitalizacji

Gmina Świdnica przystępuje do rewitalizacji

0

Na całym Dolnym Śląsku zostało opracowanych i przyjętych ponad 120 Lokalnych Programów Rewitalizacji. Do grona tych samorządów dołączyła Gmina Świdnica. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica na lata 2017-2022.

Celem tych działań jest identyfikacja oraz wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a także stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Rewitalizacja jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym m.in. przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, ect. we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny wewnętrznie – poszczególne działania miedzy sobą oraz zewnętrznie – z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych.

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy procesem rewitalizacji zostanie objętych osiem podobszarów tzn. Bojanice, Gogołów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Makowice, Pszenno ulica: Nadbrzeżna i Wrocławska, Witoszów Dolny oraz Witoszów Górny.

Nie można objąć procesem rewitalizacji wszystkich miejsc, w których została zdiagnozowana szczególna koncentracja negatywnych zjawisk. Dalsza delimitacja wynikała z istotnego znaczenia obszaru dla rozwoju lokalnego.

Przyjęty przez Radę Gminy Świdnica  dokument w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie  istotnym narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności rewitalizacji oraz umożliwi ubieganie się o wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Budżetu Państwa w perspektywie 2014-2020 na realizację procesu rewitalizacji w gminie . Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy oraz tym wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w jego opracowanie – mówiła podczas sesji wójt gminy Teresa Mazurek.

/Urząd Gminy Świdnica/

Poprzedni artykułRuszyły wyścigi w XV Regatach Książęcy Szkwał
Następny artykułTrenowali z dwukrotnym mistrzem świata! [FOTO]