Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Wójt gminy Świdnica z absolutorium

Wójt gminy Świdnica z absolutorium

0

Teresa Mazurek po raz czternasty otrzymała absolutorium rady gminy za wykonanie budżetu. Decyzja podjęta na ostatniej sesji dotyczyła 2016 roku.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący  Marek Lisowski złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, że:
– prognozowane dochody ogółem w wysokości 64.971.279,83 zł zrealizowano w kwocie 62.223.046,27 zł, co stanowi 95,77% planu, z tego: dochody bieżące 60.665.637,68 zł, dochody majątkowe 1.557.408,59 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 224.984,95 zł.
– planowane wydatki ogółem w wysokości 66.643.081,83 zł zrealizowano w kwocie 62.083.233,75 zł, co stanowi 93,16% planu, z tego wydatki bieżące 54.378.550,98 zł, wydatki majątkowe 7.704.682,77 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 94,11%, a ich udział w wydatkach ogółem 12,41%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 2.500.000 zł, dokonano również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, obligacji komunalnych) na kwotę 2.891.580 zł (93,53% planu).

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 6.287.086,70 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 4.237.876 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 36,76% wykonanych dochodów.

Poprzedni artykułŚwidniccy pięściarze z medalami Mistrzostw Polski
Następny artykułStartuje remont drogi z Bystrzycy Górnej do granic powiatu