Strona główna Wydarzenia Świdnica Sesja Rady Miejskiej. Zadecydują o nazwach dla rond

Sesja Rady Miejskiej. Zadecydują o nazwach dla rond

0

W piątek, 28 kwietnia o godz. 10.00 w sali narad USC rozpocznie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy, podczas której przedstawiony zostanie raport ze stanu bezpieczeństwa publicznego, stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2016 roku na terenie miasta Świdnicy, a także zamierzenia planowane do realizacji na najbliższe lata. Zaprezentowana zostanie komputerowa aplikacja “Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji na smartfony “Moja Komenda”.

Radni zapoznają się także ze stanem zanieczyszczenia powietrza w Świdnicy – podejmowanymi działaniami mającymi na celu zmniejszenie niskiej emisji, planowanymi efektami tych działań i terminami osiągnięcia tego celu. Radni rozpatrywać będą 15 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie nadania imienia siedmiu rondom w mieście, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego „Razem dla e-Rozwoju” oraz w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Świdnicy.

Nazwy dla rond zaproponowali sami świdniczanie. Komisja wybrała następujące propozycje:

u zbiegu ulic Mikołaja Kopernika, Okrężnej i Przemysłowej:

* Zygmunta Rumla (w projekcie uchwały)
* Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
* Miast Partnerskich
* Ślężańskie

– u zbiegu u zbiegu ulic Polnej Drogi, Wałbrzyskiej i Jana Kochanowskiego:

* Ireny Sendlerowej (w projekcie uchwały)
* Słowiańskie
* Kawalerów Orderu Uśmiechu
* Wałbrzyskie

– u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej:

* Emila Krebsa (w projekcie uchwały)
* Andrzeja Wajdy
* Ireny Cont Di Mauro
* Świebodzickie

– u zbiegu ulic Sprzymierzeńców i Pionierów Ziemi Świdnickiej:

* gen. bryg. Janusza Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf” (w projekcie uchwały)
* Mariana Bublewicza
* Wisławy Szymborskiej
* Witoszowskie

u zbiegu ulic Towarowej, Kasztanowej i Westerplatte:

* gen. Romana Abrahama (w projekcie uchwały)
* Opozycjonistów z Kręgu Krzyżowej
* Żołnierzy Westerplatte
* Dzierżoniowskie

u zbiegu ulic Bogusza Stęczyńskiego, Waleriana Łukasińskiego i Kazimierza Wielkiego:

* Anny Świdnickiej (w projekcie uchwały)
* Piastów
* Nowych Pokoleń
* Żarowskie

u zbiegu ulic Wrocławskiej, Łącznej i Kliczkowskiej:

* Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w projekcie)
* Robotników
* Polskich Noblistów
* Wrocławskie

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z XXX oraz XXXI sesji Rady Miejskiej.
5. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2016 r. na terenie Miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:
– wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy
– wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy
– prezentacja komputerowej aplikacji “Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji na smartfony “Moja Komenda”.
6. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2016 r. na terenie miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:
– wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
7. Stan zanieczyszczenia powietrza w Świdnicy – podejmowane działania mające na celu zmniejszenie niskiej emisji, planowany efekt tych działań i terminy osiągnięcia tego celu.
8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie- (zał. nr 1, proj. XXXII/: 1-15).
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 31.03.2017 r.
10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej
XXXII/1. w sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Mikołaja Kopernika, Okrężnej i Przemysłowej w Świdnicy
XXXII/2. w sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Bogusza Stęczyńskiego, Waleriana Łukasińskiego, Kazimierza Wielkiego w Świdnicy
XXXII/3. w sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Towarowej, Kasztanowej i Westerplatte w Świdnicy
XXXII/4. w sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Polnej Drogi, Wałbrzyskiej i Jana Kochanowskiego w Świdnicy
XXXII/5. w sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy
XXXII/6. w sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Wrocławskiej i Kliczkowskiej w Świdnicy
XXXII/7. w sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Sprzymierzeńców, Pionierów Ziemi Świdnickiej w Świdnicy
XXXII/8. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2017-2021
XXXII/9. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości położonej w Grodziszczu
XXXII/10. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 11 lokalu mieszkalnego nr 11-11a położonego w Świdnicy przy ulicy Aleja Niepodległości 7, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
XXXII/11. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego „Razem dla e-Rozwoju”
XXXII/12. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Świdnica
XXXII/13. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2017 r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków
XXXII/14. w sprawie zmiany budżetu
XXXII/15. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy