Strona główna Polityka Prezydent Świdnicy z absolutorium

Prezydent Świdnicy z absolutorium

1

Klub Wspólnoty Samorządowej ostro krytykował, ale i doceniał, Klub Świdnickiego Forum doceniał i krytykował, Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej był zachwycony. 16 głosami za i przy 4 wstrzymujących się wykonanie budżetu Świdnicy za 2015 zostało przyjęte przez Radę Miejską. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska otrzymała absolutorium.

Absolutorium-Pani-Prezydent-Beaty-Moskal-Słaniewskiej-2

Budżet został przygotowany jeszcze pod przewodnictwem byłego prezydenta Wojciecha Murdzka, ale w ciągu roku na wniosek Beaty Moskal-Słaniewskiej był wielokrotnie modyfikowany. Wszystkie kluby podkreślały wysokie wykonanie: po stronie dochodów 97,8% ( blisko 192 miliony złotych), po stronie wydatków – ponad 94%. – Klub Wspólnoty Samorządowej brał pod uwagę nie tylko wymowę liczb, ale także zgodność działań z zapowiedziami z kampanii wyborczej – mówiła Grażyna Ciążeńska, przedstawiając stanowisko opozycyjnych radnych.  Wspólnota skrytykowała działania kadrowe w MPK i OSiRze, wyliczając, że zmiany pociągnęły za sobą znaczne straty finansowe. Radnym nie podoba się również polityka promocyjna obecnej prezydent, która zakładała oszczędności po rezygnacji z dwóch imprez – Festiwalu Reżyserii Filmowej i Kongresu Regionów, a faktycznie zakończyła się wzrostem nakładów o ponad 300 tysięcy – wylicza Klub WS. Krytykuje również złą zdaniem opozycji realizację Budżetu Obywatelskiego i niezwiększanie puli na remonty mieszkań. Docenia natomiast wzrost wydatków na inwestycje (w sumie ponad 34 miliony złotych), dbałość o zieleń i czystość w mieście. Czworo radnych WS wstrzymało się od głosu.

Wykonanie budżetu chwalili radni z SLD i klubu PO-PSL, wskazując przede wszystkim na inwestycje związane z chodnikami, parkingami i drogami oraz rozbudową bazy szkolnej. Uznanie zyskało także przygotowanie dokumentacji do kolejnych inwestycji. Tak dla absolutorium powiedzieli radni Świdnickiego Forum Rozwoju, choć mieli sporo zastrzeżeń (STANOWISKO ŚFR. KLIKNIJ).

Budżet w liczbach:

Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2015 roku to 188 823 345,94 złotych, co stanowi 97,08 % założeń. Wydatki to kwota 190 781 403,40 złotych (94,07 %). Deficyt budżetowy wyniósł 1 958 057,46 zł.

/asz/

Zdjęcia Artur Ciachowski

OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH

STANOWISKO ŚFR W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZA WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK

Świdnickie Forum Rozwoju po dogłębnym przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawia poniżej swoje stanowisko. zdecydowało o udzieleniu absolutorium Pani Prezydent.

Dochody własne naszego miasta zostały zrealizowane na poziomie 97,8% planu, co jest wynikiem satysfakcjonującym. Cieszy fakt, że dochody z podatków są wciąż na stabilnym poziomie (podatek od nieruchomości, czy podatek od środków transportowych). Podobnie wpływy z opłat są na przyzwoitym poziomie- ponad 90% wykonania. Należy podkreślić, że plan związany z realizacją najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w mieście został zrealizowany.

Niepokoją nas zmniejszone wpływy z ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) -zrealizowano w kwocie 8.308.952,22 zł, tj. 69,2% planu, który wynosi 12.000.000,00 zł. Podobnie, wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 4.101.000,00 zł a wykonano w kwocie 3.565.449,40 zł, tj. 86,9% planu.

Niezadowalające były także wpływy z usług realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz.92604, § 0830) , gdyż wykonano w kwocie 1.447.921,31 zł, tj. 68,5% planu. W tym przypadku przykładem na plus jest działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 1 VI do 1 IX 2015 r. Dochody w wysokości 102.444,77 zł stanowią 113,8% planu.

Pokazuje to, że świdniczanie chcą nowoczesnego basenu, o który walczyli także w Budżecie Obywatelskim.

Martwi nas jednak niezrealizowanie woli mieszkańców, którzy w BO przeznaczyli 1.300.000 zł na projekt przebudowy basenu oraz wstępne prace modernizacyjne na obiekcie. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap I. Plan 1.000.000,00 zł (wykonanie 654.511,90 zł- wskaźnik wykonania 65,5%). W trakcie roku budżetowego środki przeznaczone przez mieszkańców na inwestycję związaną z basenem zostały zmniejszone o kwotę 300.000 zł, co jest dla nas niezrozumiałe i odbyło się wbrew woli świdniczan.

Wydatki inwestycyjne w 2015 r. zostały wykonane w zadowalającej wysokości 33.445.174,22 zł, co stanowi 91,8% planu.

Zadowoleni jesteśmy z planu dotacji na ochronę dóbr kultury w kwocie 1.838.032,67 zł., co przekłada się na wzrastające walory estetyczne i turystyczne miasta.Podsumowując, pomimo kilku znaczących mankamentów uznajemy, że poziom realizacji dochodów i wydatków jest prawidłowy, zgodny z planem. Również prawidłowy jest stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych.

Podsumowując, pomimo kilku znaczących mankamentów uznajemy, że poziom realizacji dochodów i wydatków jest prawidłowy, zgodny z planem. Również prawidłowy jest stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych.Podsumowując, pomimo kilku znaczących mankamentów uznajemy, że poziom realizacji dochodów i wydatków jest prawidłowy, zgodny z planem. Również prawidłowy jest stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych.

 

Świdnickie Forum Rozwoju zdecydowało o udzieleniu absolutorium Pani Prezydent.

Klub Radnych Świdnickiego Forum Rozwoju

Oświadczenie

Klubu radnych Wspólnota Samorządowa

w Radzie Miasta Świdnica

w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok.

Klub radnych WS dokonując oceny wykonania przez Prezydenta Miasta budżetu za 2015 brał pod uwagę nie tylko wymowę liczb zawartych w sprawozdaniu, ale również efekty rzeczowe działania pani Prezydent, a także, ponieważ jest to pierwszy rok nowej kadencji, zgodność tych działań z zapowiedziami i obietnicami składanymi mieszkańcom podczas niedawnej kampanii wyborczej. Dla zobiektywizowania ocen w tym zakresie porównaliśmy rzeczywiste dochody i wydatki budżetu z wielkościami planowanymi podczas jego uchwalania w styczniu 2015 roku. Przyjęty wtedy przez Radę Miasta projekt w dużej mierze był wyrazem zamierzeń poprzedniego Prezydenta Miasta. Wielokrotne modyfikacje budżetu dokonywane w ciągu roku na wniosek pani prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej są praktycznym efektem jej zarządzania miastem.

Sytuacja finansowa.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu w 2015 roku jednoznacznie wskazuje, że miasto Świdnica posiada solidne, ugruntowane w poprzednich latach podstawy finansowe swej egzystencji. Prowadzona przez prezydenta Wojciecha Murdzka polityka wspierania przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy, a także utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza powodują, że systematycznie rosną wpływy podatkowe, będące kluczowym składnikiem dochodów miasta. W 2015 roku tendencja ta także była wyraźna, co wpłynęło pozytywnie na stan budżetu.

Błędna polityka kadrowa.

Pewne fakty mające miejsce w ubiegłym roku budzą jednak niepokój, także na przyszłość. Na przykład ujawniły się negatywne skutki polityki kadrowej prowadzonej przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską. Odwołanie wieloletniego jednoosobowego zarządu MPK i zastąpienie go dwuosobowym zarządem spowodowało nie tylko wzrost kosztów działania spółki, ale pozostaje w ścisłym związku z niewykonaniem planowanych dochodów budżetu z usług przewozowych świadczonych na rzecz mieszkańców. Niedobór przekracza 0.5 mln zł. Podobna sytuacja ma miejsce w OSiR. Podjęte decyzje personalne, w tym przyrost ilości pracowników odpowiedzialnych za organizację imprez i marketing, niestety nie przełożył się na zwiększenie wpływów finansowych ośrodka. Były one dramatycznie niskie, bo niedobór wyniósł prawie 700 tys. zł, czyli blisko 1/3 zapisanych w budżecie wielkości, a w konsekwencji funkcjonowanie ośrodka ratowano dodatkowa kwotą prawie 300 tys. zł na działalność bieżącą.

Opłata za odbiór śmieci.

Efektem niewłaściwego zarządzania miastem jest przekraczający kwotę 2.4 mln zł niedobór w stosunku do planu wpływ z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Tylko częściowo można to tłumaczyć trudnościami w egzekwowaniu opłaty. Głównym powodem tak znaczącego deficytu jest niewytłumaczalne, ponad rok trwające zaniechanie przez panią prezydent przejęcia odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. W rezultacie z opłat dotyczących gospodarstw domowych ponoszono wydatki na pokrycie kosztów odbioru śmieci z niektórych innych nieruchomości.

Chaos w Straży Miejskiej.

Nie sposób także nie zwrócić uwagi, choć nie są to dochody decydujące o stanie finansów miasta, że o 55 procent niższe były wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Radni WS mogą sobie wyobrazić zmianę filozofii działania strażników miejskich i niezależnie od oceny skutków takiego podejścia, polecenie im odstąpienie od karania mandatami, nawet w uzasadnionych przypadkach. Jednak taki zamiar ze strony prezydenta miasta nie został radnym przedstawiony, a utrzymanie w budżecie kwoty 250 tys. zł z tytułu mandatów zdaje się potwierdzać, że nic się nie zmieniło w zakresie zadań stawianych strażnikom. W naszym przekonaniu, przyczyną powstałej sytuacji jest niezdolność obecnego obozu władzy do sformułowania nowych, w pełni akceptowalnych społecznie zasad funkcjonowania Straży Miejskiej, zwłaszcza w obliczu płynących ze środowiska tej władzy postulatów likwidacji tej formacji. Niestety, chwiejność pani prezydent w tym zakresie ma także swoje skutki finansowe.

Pozytywne zmiany budżetu.

Zróżnicowaną ocenę formułujemy wobec sposobu wydatkowania pieniędzy budżetowych. Pozytywnie oceniamy zwiększenie nakładów na utrzymanie czystości miasta, zieleń i oświetlenie. Doceniamy wzrost wydatków na inwestycje. Dużo dobrych, zauważalnych gołym okiem rzeczy udało się zrobić wskutek powiększenia puli pieniędzy na prace remontowe przy zabytkach.

Niedotrzymane deklaracje wyborcze.

Faktem jest jednak, że sporo szumnych zapowiedzi, szczególnie akcentowanych przez panią prezydent w jej kampanii wyborczej, pozostało w sferze niespełnionych obietnic. Najbardziej jaskrawym przykładem jest prowadzenie promocji miasta. Pod pretekstem ponoszenia z budżetu wygórowanych wydatków, totalnie krytykowana była organizacja przez poprzedniego prezydenta imprez przynoszących miastu ogromne korzyści promocyjne np. Festiwal Reżyserii Filmowej, Kongres Regionów. Obecnie wydarzenia te nie odbywają się w Świdnicy. Jednak wydatki budżetu na promocję nie zmniejszyły się, lecz wzrosły o ponad 340 tys. zł. w stosunku do planowanych przez poprzedniego prezydenta. Faktycznie były o 170 tys. zł większe, gdyż obecna prezydent na inaugurację swej kadencji w pierwszej autopoprawce do budżetu obniżyła planowane wydatki o 170 tys. zł. Jak widać, był to zabieg czysto propagandowy, a poziom promocji raczej zdecydowanie się pogorszył.

Nie została wdrożona także deklaracja zwiększenia dotacji dla MZN z przeznaczeniem na remonty mieszkań. Zaplanowana jeszcze przez poprzednią władzę kwota 1 100 000 zł została wydana, jednak nie zwiększono jej nawet o złotówkę.

Skandaliczne potraktowanie Budżetu Obywatelskiego.

Najbardziej krytycznie odnosimy się jednak do sposobu potraktowania inwestycji, które w planie wydatków znalazły się wskutek pełnego respektowania przez poprzedniego prezydenta woli mieszkańców wyrażonej w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim. Część tych inwestycji realizowano, jak na świdnickie standardy, wyjątkowo opieszale. Wykonanie innych zaniechano lub znacząco zmieniano ich zakres. Najczęściej unikano współdziałania z pomysłodawcami i inicjatorami tych zadań lub ignorowano ich uwagi. W jednym przypadku zorganizowano wręcz kampanię dezinformacji, której celem było uzasadnienie motywowanej względami politycznymi niechęci do wnioskodawcy projektu. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że pomimo upływu 6 miesięcy bieżącego roku oraz upływu ponad 2 miesięcy od zakończenia głosowania, w tegorocznym budżecie nie jest wpisana realizacja jakiegokolwiek wniosku przegłosowanego przez świdniczan w dniach 11-14 kwietnia. Świadczy to o całkowitym braku zrozumienia pani prezydent i popierających ją radnych dla idei partycypacji obywateli w tworzenie budżetu i totalnym lekceważeniu przejawów aktywności obywatelskiej, które ewidentnie zasługują na docenienie i wsparcie. Niestety, o powyższym wymownie świadczy także skandaliczny pod względem organizacji, promocji , a zwłaszcza wiarygodności wyników przebieg trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Klub Radnych WS postanowił wstrzymać się w udzieleniu absolutorium, co prosimy potraktować, jako wyraz nadziei, że wykonanie tegorocznego budżetu wolne będzie od wskazanych negatywnych cech.

Klub Radnych Wspólnota Samorządowa

w Radzie Miasta Świdnica

Lesław Podgórski – przewodniczący

Grażyna Ciążeńska

Zofia Skowrońska-Wiśniewska

 

 

Poprzedni artykułPolacy wściekli i zawiedzeni po Brexicie
Następny artykułWymusił pierwszeństwo