Strona główna Bez kategorii Chcą odwołać wójta Marcinowic

Chcą odwołać wójta Marcinowic

1

Zarzucają Władysławowi Gołębiowskiemu brak gospodarności, lekceważenie mieszkańców i dbanie wyłącznie o własny wizerunek. Do Urzędu Gminy  wpłynął  dzisiaj oficjalny wniosek o zorganizowanie referendum ws. odwołania wójta. To pierwsza taka inicjatywa w historii samorządów lokalnych powiatu świdnickiego.

Gołębiowski

W skład grupy inicjatywnej weszło 15 osób reprezentujących większość z 19 miejscowości wchodzących w skład gminy. – Nie widzimy rozwoju przed naszą gminą, jeśli nadal władzę będzie sprawował pan Gołębiowski – mówią w rozmowie ze Swidnica24.pl Lucyna Szpilakowska, Magdalena Pawlik i pełnomocnik inicjatora referendum Agnieszka Młocek. Wspiera ich radna Elżbieta Czernicka, która pozostaje poza grupą inicjatywną. – Nie chcemy, by nasza decyzja była wiązana z polityką. Wniosek o referendum jest inicjatywą mieszkańców – mówią wszystkie panie. Wójt ma  złą passę.  Niedawno stracił poparcie w Radzie Gminy. Podczas ostatniej sesji większością głosów została mu obniżona pensja.

Dlaczego nie chcą wójta?

Zarzuty dotyczą przede wszystkim polityki kadrowej, niegospodarności i braku współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samymi mieszkańcami. Inicjatorzy mówią także o autokratycznym stylu rządzenia i autopromocji za pieniądze gminy.

Nie rozumiemy, po co wójt stworzył niektóre stanowiska w urzędzie i zatrudnił osoby spoza naszej gminy – mówi Agnieszka Młocek. Nazwiska wprost nie padają, ale najprawdopodobniej chodzi o Alicję Synowską, byłą wicestarostę powiatu świdnickiego, którą wójt zatrudnił najpierw jako doradcę, a później sekretarza gminy. Zdaniem grupy inicjatywnej zbędne było także utworzenie stanowiska rzecznika prasowego.

Nie odpowiada im także polityka finansowa wójta: rezygnacja z wcześniej przyznanych funduszy;
nieumiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych; nieracjonalne dysponowanie środkami finansowymi gminy. – Bez potrzeby zostały wydane pieniądze na wydawnictwo „Marcinowice na starych widokówkach”. Wójt zrezygnował z 2 milionów dotacji na usuwanie skutków powodzi, które pozyskał jeszcze jego poprzednik. Do gminy trafiło tylko 200 tysięcy. Do tego nie widać żadnych starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych – wylicza radna. Inicjatorzy uważają również, że niepotrzebnie wydawane są pieniądze na starania o herb gminy. – Mamy piękne logo, które nas wyróżnia, nie potrzebujemy herbu – mówi Agnieszka Młocek.

– Najbardziej boli mnie to, ze wójt kompletnie nie widzi potrzeb stowarzyszeń. Przecież to my, społecznicy, robimy od lat dużo dla gminy, dla naszych miejscowości. Tymczasem wójt stosuje zasadę „urawniłowki”: jeśli w innych wsiach nic nie działa, to u was też nie będzie – żali się Lucyna Szpilakowska ze stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice. – Potrzeby mieszkańców dla wójta nie są ważne, kompletnie nas lekceważy – dodaje Magdalena Pawlik z Gruszowa. – Był problem z granicami mojej działki i działki gminy. Prosiłam pana Gołębiowskiego, by przyjechał i sam zobaczył, jak to wygląda. Przyjechał, ale pod moja nieobecność! Czy tak  robi dobry gospodarz gminy?

Inicjatorom referendum nie podoba się także sposób promowania gminy. – Jeśli wójta nie ma na zdjęciach z imprezy, to impreza się nie liczy! On dba wyłącznie o swój wizerunek – twierdzą.

Inicjatorzy referendum odżegnują się od wiązania całej sprawy z niedawnym odwołaniem wicewójta, choć przyznają, że to przelało czarę goryczy. Władysław Gołębiowski odwołał swojego zastępcę, powołując się na brak współpracy. – Wójt traktował mnie cały czas jak konkurenta, odebrał decyzyjność – mówi Stanisław Leń, ale cały czas podkreśla, że nie chce, by referendum było wiązane  z jego odwołaniem.

Plakat_referendalny

Co na to wójt?

W rozmowie przed kilkoma dniami Władysław Gołębiowski stwierdził, że nie jest pewien, czy 1,5 roku to wystarczający czas na ocenę jego pracy. Podkreślił, ze miniony rok zakończył się dla gminy bardzo pozytywnie. Dodał także, że stara się jak najlepiej współpracować z mieszkańcami, a informowanie o działaniach gminy jego zdaniem jest pozytywna zmianą. Czekamy na szerszy komentarz.

Co dalej?

By doszło do referendum, inicjatorzy muszą zebrać podpisy 10% osób uprawnionych w gminie do głosowania w wyborach, czyli ok. 530. By samo referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział ponad 1600 uprawnionych mieszkańców gminy.

Koszt referendum poniesie budżet gminy i jak liczą inicjatorzy, będzie to około 8 tysięcy złotych.

W kadencji 2010-2014 w okręgu wałbrzyskim zostało przeprowadzonych 8 referendów o odwołanie wójta, burmistrza lub rady. Powodzeniem zakończyło się tylko jedno, w Lewinie Kłodzkim.

/asz/

Wypowiedź wójta Gminy Marcinowice Władysława Gołębiowskiego

Pracując w samorządzie od 30 lat wiem, że podstawą dobrej współpracy z ludźmi jest dialog. Kłótnia – nazywajmy rzeczy po imieniu, ma na celu osiągnięcie korzyści tylko dla jej inicjatorów. Naturalnym zjawiskiem w polityce jest konkurencja, nie zawsze działająca w sposób otwarty, rzetelny i konstruktywny. Całe zamieszanie wokół referendum, mam nadzieję, ze będzie kolejnym doświadczeniem, które wzmocni w ludziach poczucie odpowiedzialności obywatelskiej.

Osoby, które są pomysłodawcami referendum, mają swoje ambicje władzy. Wszak nie udało się w wyborach, i nikt z nich nie chce czekać do następnych wyborów. Obowiązująca aktualnie demokratyczna ustawa o referendum gminnym daje im taką możliwość, a oni z niej z premedytacją chcą skorzystać.

Nie mają żadnych podstaw merytorycznych do takich działań.

Na dowód tego odniosę się do zarzutów.

Kłamstwem jest, że stworzyłem dodatkowe stanowiska pracy. Przeciwnie, jest o jedno stanowisko mniej.

Zarzut zatrudniania spoza gminy.

Rozumiem, że chodzi o sekretarza gminy. Był konkurs i nie zgłosił się do konkursu nikt z terenu gminy. Nie mogę wprowadzić kryterium „tylko z terenu gminy” bo działałbym niezgodnie z Konstytucją RP.

Zarzut o rezygnacji z wcześniej przyznanych funduszy.

Złożony został wniosek na pięć zadań powodziowych i wojewoda nie przyznał środków. Z taką odmową spotkało się wiele gmin. A te słynne 2 miliony to kwota „z sufitu

Zarzut o nieumiejętność pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Nieprawda. Właśnie rozpoczynają się nabory wniosków. Już złożyliśmy na kwotę 3 mln 300 tys. zł. na ten rok.

Zarzut niegospodarności.

CHYBIONY I KŁAMLIWY! Jako pierwsi zaczęliśmy odzyskiwać podatek VAT. W ubiegłym roku 70 tysięcy, w bieżącym roku 161 tysięcy. Poprzednio nikt tego nie robił. Zapobiegłem budowie kanalizacji, która była zaprojektowana w poprzedniej kadencji, w pola uprawne (1,5 km w Wirkach), co dało 1,5 mln. zł. oszczędność w tej inwestycji.

Warto dodać, iż obecne działania odbywają się bez „złotówki” kredytu, przy jednoczesnej spłacie zaległych z poprzednich kadencji.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W tej kadencji właśnie, rośnie liczba stowarzyszeń w naszej gminie. Wydatki na stowarzyszenia: rok 2014 – 123 tys. zł., rok 2015 – 150 tys. zł. Straże pożarne: rok 2014 – 125 tys. zł., rok 2015 – 166 tys. zł. Uczestniczymy jako gmina nad pozyskaniem 1,5 mln. zł. na remont 4 kościołów.

Wobec powyższych faktów jedynym powodem przeprowadzenia referendum jest chęć przejęcia zarządzania gminą przez organizatorów referendum.

W załączeniu przedstawiam:

Ważniejsze inwestycje 2015 r.

I. W ramach środków powodziowych :

1. „Remont mostu drogowego nad rzeką Bystrzycą w Śmiałowicach, km 57+700 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r)”

na wartość 184.583,00zł ; dotacja: 140.583, 00zł ; UG: 43.698,41zł

2. „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 341 w Zebrzydowie, km 0+000-0+130 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r)”

Na wartość: 74.271,27zł; dotacja: 59.417,00zł; UG: 14.854,27zł

II. W ramach środków gminnych:

1.”Remont drogi gminnej w Marcinowicach dz. nr 16/65, 16/66”.

(ul. W.Szymborskiej – z tłucznia kamiennego-)

na wartość 50.000,00 zł

2.dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Remont kładki wraz z deptakiem oraz utwardzenie terenu na cele rekreacyjne w Szczepanowie”

na wartość 8. 610,00 zł

3. „Remont kładki wraz z deptakiem oraz utwardzenie terenu na cele rekreacyjne w Szczepanowie”

na wartość 129.410,11zł, realizowane w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, dofinansowanie 25 tys. zł

4. dokumentacja projektowo-kosztorysowa na.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce.”

na wartość 11.685,00 zł

III. Drogi transportu rolnego

dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2015r.:

1.Biała –Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych

na wartość 363.116,66 zł; ; dofinansowanie: 304.500,00zł; UG: 58.616,66zł

IV. Inne:

dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. -/Krasków/ etap I w km 2+250-3+270” [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.] Wartość zadania 1.060.000,00, dotacja z budżetu gminy na wartość 211.783,58 zł

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcinowice-Zebrzydów w km 7+650-10+470 (Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- etap II) Wartość zadania 1.265.00,00 zł, dotacja z budżetu gminy na wartość 632.886,32 zł

3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice

Łączna kwota zadania 27 710,10 zł, kwota dofinansowania (WFOŚiGW) 23 553,00 zł, środki własne mieszkańców 4157,10 zł. Łącznie usunięto 58 t azbestu.

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marcinowice na lata 2015-2020

Wartość zadnia 15600, 00 zł, dofinansowanie 13.260,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wirki + kredyt (spłata, dot. kanalizacji Zebrzydów) 1.715.126,93 zł. (2.230.000 zł kredyt (spłata) i kanalizacja), przyszły rok 3.110.000 zł- kanalizacja., 1 331 000 zł spłata kredytu.

Rok 2016, 2017, 2018:

DROGI TRANSPORTU ROLNEGO (zadania w trakcie realizacji)

 1. Stefanowice– droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nr 98/1dr, długość drogi 0,45 km. Przewidywany szacunkowy koszt realizacji zadania 120.000,00 zł.,
 2. Mysłaków-Wirki– droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nr 537dr, 543dr, 542dr , długość drogi 2,40 km. Przewidywany szacunkowy koszt realizacji zadania 630.000,00 zł.

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA

 1. Budowa przedszkola gminnego 3 700 000 – złożony wniosek

PROPOZYCJE DO STRATEGII LGD

 1. Orlik Szczepanów i Wirki– siłownia zewnętrzna+ monitoring. (60 tyś)
 2. Biała i Chwałków– siłownia zewnętrzna (50 tyś)
 3. Zagospodarowanie/odtworzenie centrum  w Marcinowicach – staw (ścieżki, lampy, ławki, pomost, monitoring) (150 tyś)
 4. Mysłaków wiata grillowa z siłownią zewnętrzną (50 tyś)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI DROGI LOKALNE

 1. Odbudowa drogi gminnej nr 111721D w Klecinie (598 tys. zł)

 2. Przebudowa drogi gminnej w Wirach wraz z budową oświetlenia (333 tys. zł)

 3. Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce (1088400 zł)

 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelce dz. nr 476 (94 tys. zł)

DOKUMENTACJE

1. „Odbudowa mostu nad potokiem Czarna Woda w Szczepanowie, km 31+720” (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r

Szacowana wartość zadania: 184.000,00zł.

2. „Odbudowa rowu przy drodze gminnej dz. 490/1 w Wirkach, km 0+300-0+530”

(intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.)”

Szacowana wartość zadania: 620.000,00zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 111732D w Kraskowie (212 tys. zł)

4. Budowa świetlicy w Tworzyjanowie (1 200 000 zł)

5. Zlecona dokumentacja na budowę świetlicy w Strzelcach 28 tys. zł

6. Utwardzenie placu na terenie szkoły w Strzelcach (75 tys. zł)

7. Przebudowa chodnika w Sadach 900 m (464 tys. zł)

Poprzedni artykułSukces na Gali Talentów
Następny artykułDitroit w rzepaku i w chmurach [POSŁUCHAJ]