Strona główna Polityka Rada Miejska o śmieciach i porządku

Rada Miejska o śmieciach i porządku

2

W czwartek, 31 marca o godz. 10.00 rozpocznie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 12 projektów uchwał.

sesja

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku XVIII sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
5. Przedstawienie analizy w zakresie przejęcia odpadów komunalnych przez Gminę
Miasto Świdnica.
6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XVIII/: 1- 12).
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 26.02.2016 r.
8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej
XVIII/1. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2016 r.”
XVIII/2. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
XVIII/3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVIII/4. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica
XVIII/5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XVIII/6. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVIII/7. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica
XVIII/8. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica
XVIII/9. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
XVIII/10. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego
XVIII/11. w sprawie zmiany budżetu
XVIII/12. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

Poprzedni artykułCzy przemoc w rodzinie można powstrzymać?
Następny artykułTrzy dni z animacją w Żarowie