Strona główna Bez kategorii Zabytki, finanse i opłaty na sesji Rady Miejskiej

Zabytki, finanse i opłaty na sesji Rady Miejskiej

5

O cenach dla przewoźników na nowym dworcu autobusowym zadecyduje Rada Miejska Świdnicy podczas pierwszej powakacyjnej sesji. Wśród tematów także m.in. kolejne dotacje na zabytki i rozliczenia z wykonawcą Centrum Przesiadkowego.

Rada Miejska 2014-2018

Zdjęcie archiwalne

Radni będą obradować w piątek, 28 sierpnia w sali narad świdnickiego USC. Początek o godzinie 11.00. Wśród projektów uchwal znalazła się m.in. propozycja podziału dodatkowych 350 tysięcy złotych na renowację zabytków. W II naborze wpłynęło 8 wniosków i wszystkie zyskały akceptację. W rozliczeniu zostanie prawie 50 tysięcy, które mają być przeznaczane na awaryjne naprawy.

Radni zadecydują także, ile przewoźnicy zapłacą za prawo korzystania z nowych przystanków na dworcu autobusowym przy ulicy Kolejowej. Projekt zakłada 10 groszy za jedno zatrzymanie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych za 2014 rok.
6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. X/: 1-18).
7. Sprawozdanie prezydenta miasta z działalności po 26.06.2015 r.
8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.
 Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
 W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na X sesję Rady Miejskiej
X/1. w sprawie skierowania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu statutu Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
X/2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015
X/3. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Świdnicy
X/4. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
X/5. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego
X/6. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2015 r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków
X/7. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2015 rok”
X/8. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica
X/9. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy”
X/10. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2015-2020 projektu pod nazwą: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”
X/11. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Gmina Miasto Świdnica
X/12. w sprawie zmiany budżetu
X/13. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy
X/14. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020
X/15. w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” w Świdnicy przy
ul. Saperów 27
X/16. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Świdnicy
X/17. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
X/18. w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia prawidłowości złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Świdnicy

Poprzedni artykułPożar zniszczył budynek
Następny artykułZnów zremisowali 1:1