Strona główna Bez kategorii Przepychanka w Centrum Organizacji Pozarządowych

Przepychanka w Centrum Organizacji Pozarządowych

9

Nerwowa atmosfera przy Długiej 33 w Świdnicy. Miasto zażądało dzisiaj rano, by dotychczasowi operatorzy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych natychmiast opuścili budynek. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa i Fundacja Merkury nie zgadzają się. Na miejscu jest straż miejska, a operator powiadomił policję.

CWOP

Do opuszczenia budynku wezwała pismem z 30 czerwca prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Operatorzy uznali, ze nie ma żadnych podstaw do tego i nie chcą opuścić budynku. Miejski Zarząd Nieruchomości na zlecenie Urzędu Miejskiego ma wymienić zamki. Na razie budynku pilnuje straż miejska, a fundacja czeka na policję.

Aktualizacja: Tuż po południu rozpoczęła się zmiana zamków. Na miejscu są zarówno strażnicy, jak i policja. Żadna ze służb nie podjęła interwencji. Fundacja składa oficjalne zawiadomienie na policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

O konflikcie pisaliśmy m.in.  w artykule „Fundacja poda przedstawicieli miasta do prokuratury”.

O dzisiejszą sytuację zapytaliśmy Waldemara Weihsa, prezesa Fundacji Merkury:

Czy Fundacja przekazała dzisiaj Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości Świdnicy budynek przy Długiej 33. Jeśli nie, to z jakiego powodu?

Realizatorami umowy na operatora Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy są 2 organizacje: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa i Fundacja „Merkury”. Dlatego występujemy w tej sprawie solidarnie będąc partnerem zapewniającym przede wszystkim doradztwo specjalistyczne i szkolenia dla świdnickich organizacji. Bezpośrednio administrowaniem budynku przy ul. Długiej 33 zajmuje się Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Nie przekazaliśmy dzisiaj budynku Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości, gdyż umowa na prowadzenie Centrum nakłada na nas obowiązek dbania o majątek tego budynku i świadczenie usług dla organizacji pozarządowych. Oświadczenie Miasta Świdnica w sprawie rozwiązania umowy jest bezprawne i bezskuteczne, ponieważ pozbawione jest jakichkolwiek uzasadnionych podstaw faktycznych i zostało złożone niezgodnie z obowiązującą strony umową, co już wskazano w poprzednich pismach skierowanych do Pani Prezydent.

Czy miasto wywiązało się z finansowej strony umowy?
Zgodnie z zawartą umową i aneksem z lutego 2015 r. Miasto miało obowiązek dokonać przelewu III transzy środków na realizację zadania prowadzenia Centrum do dnia 30 czerwca br. Nie uczyniono tego, dlatego wezwaliśmy Miasto, na podstawie kodeksu cywilnego, do zapłaty w terminie 7 dni. Nadmieniamy, iż kiedy władze Miasta Świdnicy poprosiły nas na początku roku o zmniejszenie budżetu aż o 40.000 zł na ten rok, to pomimo tego, iż nie musieliśmy tego czynić, to wyraziliśmy na to zgodę, redukując koszty. Wykazaliśmy więc zrozumienie dla prowadzenia polityki oszczędności, pomimo, że na podstawie zawartej umowy w 2014 r. zmiany umowy mogły być wyłącznie za zgodą wszystkich stron.

Czy Centrum działa?
Centrum działa normalnie i czynimy wszystko, aby organizacje nie były wplątywane do tego sporu. Fundacja „Merkury” poinformowała organizacje, iż nadal jest gotowa świadczyć doradztwo specjalistyczne, prawne, księgowe oraz szkolenia na zgłaszane zapotrzebowanie organizacji, tylko być może nie zawsze w budynku przy ul. Długiej 33.

Co dalej? Jakie kroki zamierzają Państwo podjąć?
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa i Fundacja „Merkury” wnioskowały do władz Miasta o polubowne rozstrzygnięcie sporu, ale na zasadzie pomocniczości, partnerstwa i suwerenności stron. Nadal podtrzymujemy naszą propozycję, zaznaczając to w pismach do Pani Prezydent. Czekamy na rzeczywisty dialog, który nie będzie prowadzony pod presją. Liczymy na to, że Pani Prezydent wypełni wyborcze hasło „Zawsze blisko ludzi…” i spotka się z nami, aby wspólnie w duchu dialogu rozwiązać ten spór.

Jak ocenia Pan sytuację?
Bezsprzecznie, jak do tej pory argumenty używane przez Urząd Miejski dotyczące rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul Długiej 33, nie mają żadnych podstaw w zapisach zawartej umowy i przepisach prawnych. Co więcej, pomysł prowadzenia Centrum przez Urząd Miejski pojawił się w tematach posiedzenia Rady Miejskiej już w marcu, czyli na 2 miesiące przed faktem skierowania do nas pisma o rozwiązanie umowy. Może to wskazywać, że powód rozwiązania umowy jest zupełnie inny, tylko oficjalnie nieujawniony, gdyż zapewne nie ma związku z realizowaniem przez nas warunków umowy na prowadzenie Centrum. Jaki to może być powód? Nie chciałbym spekulować, aczkolwiek krąży kilka plotek na ten temat w Świdnicy. Podkreślę, że nie rozumiemy postępowania władz i urzędników. Oczekujemy cały czas na polubowne rozstrzygnięcie sporu, zgodnie z warunkami zawartej umowy. Niemniej, jeżeli władze miasta nie będą realizowały zapisów zawartej umowy, wówczas będziemy zmuszeni do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Uważamy, że rozmowa i dialog jest korzystniejsza dla wszystkich stron, oszczędza czas nas wszystkich i środki podatników, a przede wszystkim pozwala w duchu porozumienia służyć organizacjom pozarządowym, dla których to Centrum zostało stworzone.

CWOP 1

Stanowisko miasta:

Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z dniem 1 czerwca 2015 roku zgodnie z pismem DEK.KSW.526.1.2014 z dnia 26 maja 2015 roku.
Przyczyną powyższego jest nienależyte wykonywanie umowy, tj. naruszenie zapisów § 2 ust. 7 umowy. W wyniku analizy sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego za 2014 rok, stwierdzono pobieranie odpłatności za wynajem pomieszczeń, co jest złamaniem zapisów umowy. Zgodnie z § 2 ust. 7 umowy na realizację ww. zadania, które brzmi: „W budynku o którym mowa w ust. 3 (przy ul. Długiej 33) Zleceniobiorcy oraz inni użytkownicy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem przekazanego mienia”, taka sytuacja jest niedopuszczalna.
W dniu 2 czerwca odbyło się spotkanie z operatorem Centrum, podczas którego ustalono, że złoży on wniosek do prezydenta miasta o cofnięcie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i wniesie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Miasto zaproponowało termin rozwiązania umowy z dniem 31 sierpnia 2015 roku. Odrębnym pismem operator poinformował miasto, że nie zgadza się z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaproponował jej rozwiązanie z dniem 31 grudnia br. Miasto podtrzymało swoją decyzję o rozwiązaniu umowy z dniem 31 sierpnia br., przesyłając do podpisu stosowne porozumienie. Nie uzyskując odpowiedzi od operatora, ponowiono prośbę w sprawie zajęcia stanowiska w ww. sprawie, w terminie 5 dni od otrzymania pisma.
W związku z brakiem odpowiedzi, operator ponownie został poinformowany o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie wyznaczono termin wydania budynku na dzień 3 lipca br., dokonania inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w budynku oraz złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania w 2015 roku.
W 2015 roku przekazano operatorowi, czyli Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy i Fundacji „Merkury” w Wałbrzychu 158 tys. zł dotacji. Całość dotacji za 2015 rok wynosi 294 155 zł.
Urząd Miejski samodzielnie będzie zarządzać Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Magdalena Okniańska , kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych będzie jednocześnie koordynatorem CWOP. Wspierać ją będzie trzech koordynatorów. Organizacje liczyć mogą na pomoc prawną i księgową ze strony miasta. Taki sposób zarządzania będzie bardziej efektywny i tańszy. Pozwoli na elastyczne dopasowanie się do potrzeb stowarzyszeń, które ulokowane są przy ul. Długiej 33 – Centrum będzie mogło pracować dłużej, a w razie potrzeby może być otwarte w sobotę lub niedzielę. Zapewniona zostanie organizacjom wysoka jakość obsługi, która spełni jednocześnie warunki, wynikające z umowy z Urzędem Marszałkowskim.
W związku z tym, iż adaptacja budynku wykonana została przy udziale środków unijnych dalsze zarządzanie Centrum przez operatora w tej formie, naraża miasto na cofnięcie dotacji unijnej, gdyż zgodnie z zapisami umowy w budynku tym nie można prowadzi działalności gospodarczej w ciągu 5 lat od zakończenie inwestycji.
Mając na względzie powyższą sytuację Prezydent Miasta Świdnicy postanowiła ująć zadanie „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” w nowo tworzonej strukturze Urzędu, powołując Referat Organizacji Pozarządowych. Referat przejmie wszelkie działania, związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, a także prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Na taki sposób zarządzania Centrum Organizacji Pozarządowych wyraził zgodę Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Stanowisko kilku organizacji pozarządowych:

list NGOStanowisko władz miasta: