Strona główna Wydarzenia Zadecydują o likwidacji IV LO

Zadecydują o likwidacji IV LO

7

Nie pomogły protesty nauczycieli, uczniów, związków kombatanckich i zawodowych. Zarząd powiatu świdnickiego przygotował uchwały likwidujące IV LO im. Orląt Lwowskich i wszystkie szkoły wchodzące formalnie w skład Zespołu Szkół nr 3. Decyzja zapadnie 8 czerwca podczas sesji Rady Powiatu.

likwidacja IV LO gł

Szkoła, nazywana popularnie „mundurówką” ze względu na klasy z dodatkowymi zajęciami z zakresu wojskowości, pożarnictwa i służby policyjnej, dwa lata temu straciła swoją siedzibę przy ul. Strzelińskiej o została przeniesiona do budynku, należącego do III LO. W 2014 roku zarząd powiatu poinformował o zamiarze likwidacji ogólniaka i włączeniu klas do III LO. Argumenty to niż demograficzny, słaba zdawalność matury i  bardzo niska frekwencja. Ukończenie klas mundurowych nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zawodu ani żadnych przywilejów w przyjęciu do profilowych szkół wyższych.

Obrońcy przekonują tymczasem, że do szkoły chodzą przede wszystkim uczniowie spoza powiatu świdnickiego, więc niż demograficzny nie ma tu nic do rzeczy. Przekonują, że trwają starania o podwyższenie poziomu nauczania (zdawalność matur wzrosła z 45% do 64%; w pozostałych świdnickich ogólniakach najmniej to 99%). Wyróżnikiem szkoły ma być szczególna dbałość o wychowanie w duchu patriotyzmu i ścisła współpraca ze związkami kombatanckimi.

Zgodnie z zapisami w uzasadnieniach uchwał likwidacyjnych, uczniowie klas mundurowych po likwidacji IV LO maja kontynuować naukę w III LO bez zmiany profilu. Planowany jest także nabór do klasy pierwszej mundurowej. Nauczyciele i pracownicy szkoły mają otrzymać propozycję zmiany pracodawcy z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Sesja Rady Powiatu rozpocznie się 8 czerwca o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
b) rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Świdnicy,
c) odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych zrzeszających nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Świdnicki odnośnie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Orląt Lwowskich w Świdnicy, Technikum Nr 3 w Świdnicy oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Świdnicy,
d) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Orląt Lwowskich w Świdnicy,
e) likwidacji Technikum Nr 3 w Świdnicy,,
f) likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Świdnicy,
g) likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy, przeznaczenia jej mienia oraz przejęcia jej należności i zobowiązań,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
j) rozpatrzenia skargi Pana Mariana Dudka na postępowanie członków Zarządu Powiatu w Świdnicy.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Informacje dla radnych.
11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu.

Poprzedni artykułRusza przebudowa ulicy Sikorskiego [OBJAZDY]
Następny artykułOdrestaurowany dworzec w bazgrołach