Strona główna Polityka Likwidacje i bezpieczeństwo na sesji powiatu

Likwidacje i bezpieczeństwo na sesji powiatu

1

Rada Powiatu  po raz kolejny będzie formalnie porządkowała sieć szkół. Na sesji 15 kwietnia zapadną decyzje o wyłączeniu i likwidacji kilkunastu szkół, które faktycznie istnieją tylko w dokumentach. Radni poznają także raport komendanta Straży Pożarnej. Początek obrad o godzinie 15.00 w sali narad świdnickiego USC.

Sesja Rady Powiatu (10)

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu IV i V sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2014 roku w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2014 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2014 rok.
10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora Pieczy Zastępczej za 2014 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok,
b) wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2015 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki,
c) wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2015 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie, gmina Dobromierz,
d) wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2015 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie,
e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 326/3 o powierzchni 0,12 ha, położonej w obrębie Zebrzydów, gmina Marcinowice, AM – 1, stanowiącej własność Powiatu Świdnickiego, na rzecz gminy Marcinowice, z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni ścieków i zakończenie realizowanej inwestycji pn. „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kątki wraz z przesyłem”,
f) określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
g) przyjęcia ,,Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2015- 2017”,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
i) zamieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego,
j) powołania delegatów Powiatu Świdnickiego do władz statutowych Stowarzyszenia „Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych” z siedzibą w Świdnicy,
k) ustalenia treści zmian w Statucie Związku,
l) wyłączenia Liceum Profilowanego Nr 1 w Świdnicy z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy,
ł) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Świdnicy z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy,
m) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Świdnicy z Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy,
n) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 4 w Świdnicy z Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy,
o) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 5 w Świdnicy z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy,
p) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 w Świdnicy z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy,
r) likwidacji Liceum Profilowanego Nr 1 w Świdnicy,
s) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Świdnicy,
t) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Świdnicy,
u) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Świdnicy,
w) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 w Świdnicy,
y) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 w Świdnicy.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Informacje dla radnych.
15. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Poprzedni artykułJapońskie „Yagi” od dekady w Żarowie
Następny artykułSetki worków wokół wysypiska [FOTO]