Strona główna Bez kategorii Ślub w plenerze, zagraniczne imię dla dziecka

Ślub w plenerze, zagraniczne imię dla dziecka

2

Od 1 marca ślub cywilny będzie można wziąć także poza urzędem. Ponadto obowiązywać będą nowe dowody osobiste, które wyrobimy w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku dziecku będzie można nadać zagraniczne imię.

jubileusze (11)

Wprowadzane zmiany będą dla świdniczan korzystne, jednakże w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Jest to związane z nowym, wciąż modyfikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, systemem informatycznym, dlatego bardzo proszę o cierpliwość – mówi prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i apeluje o wyrozumiałość w pierwszych dniach obowiązywania nowych rozwiązań.
Liberalizację przepisów dotyczących ślubów czy nadawania imion przewiduje nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Od dnia 1 marca 2015 r. wchodzi w życie również nowa Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.
Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca w czasie obsługi klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz ewidencji ludności, mają związek z tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów. Aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych, niepozbawiona jest wad i nadal dokonywane są modyfikacje – mówi Dorota Kruźlak, kierownik USC w Świdnicy.

Łatwiejszy dostęp do dokumentów
Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego ma także uprościć obieg i dostęp do różnych dokumentów. Nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Odpisy z tych dokumentów będą wydawane w dowolnym USC, a przy załatwieniu spraw w urzędzie nie będzie konieczności przedstawiania odpisów wcześniejszych aktów.

Najważniejsze zmiany z zakresu rejestracji stanu cywilnego
W nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jeśli urodzenie, małżeństwo, zgon zarejestrowano w USC np. we Wrocławiu, odpis aktu pobrać będzie można w Świdnicy lub każdym innym USC. Jednakże, aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza obszarem rejestracyjnym USC Świdnica, wymagane będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni (ok. 10 dni), potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego.

Ślub w plenerze
Ustawodawca rozszerzył także możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia, zdrowia lub pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości. – Zgoda na przeprowadzenie ślubu poza lokalem USC każdorazowo indywidualnie jest rozpatrywana przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, po wcześniejszych szczegółowych uzgodnieniach z młodą parą – deklaruje Dorota Kruźlak, kierownik USC w Świdnicy.

Wniosek o wydanie dowodu przez Internet
Nowy wzór dowodu osobistego będzie obowiązywał od 1 marca. Nowy dowód wyrobimy w najbliższym urzędzie gminy, a nie tylko tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Ustawa przewiduje możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. – Stanie się to możliwe dzięki utworzeniu elektronicznego rejestru dowodów osobistych, do którego dostęp będą miały wszystkie urzędy gmin. Nasi mieszkańcy odwiedzą Urząd Miasta Świdnicy wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości – mówi Wiesław Pietrzyk, dyrektor Wydziały Spraw Obywatelskich UM w Świdnicy.
Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie identyczna jak ta, która obowiązuje w paszportach. – Będzie możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną – zapowiada Wiesław Pietrzyk. Wśród innych ważnych zmian z zakresu dowodów osobistych jest i to, że imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny.

Zagraniczne imiona dla dzieci
Nowe prawo, wchodzące od marca, wprowadza też możliwość nadawanie dzieciom imion obcych, co jest bardzo istotne dla małżeństw mieszanych oraz imigrantów, uzyskujących obywatelstwo polskie. Nowe przepisy wprowadzają również zaświadczenie o stanie cywilnym, które jako jeden dokument zastąpi przedkładanie wielu odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących jednej osoby. Ma to z kolei uprościć postępowanie i zmniejszyć koszty po stronie obywatela.
Podczas rejestracji nowo narodzonego dziecka, w urzędzie stanu cywilnego dokonywany będzie także meldunek nowego obywatela, a System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy nadal będzie właściwy dla rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie Świdnicy, Gminy Świdnica, Gminy Marcinowice. Natomiast, nasi mieszkańcy nie będą już zobligowani do dostarczania np. odpisów aktów urodzeń do zawarcia związku małżeńskiego lub odpisu aktu małżeństwa do zarejestrowania urodzenia dziecka, ale ze względu na fakt, iż Rejestr Stanu Cywilnego 1 marca będzie pusty, okazanie dokumentów do wglądu na pewno przyśpieszy załatwienie sprawy – opowiada Dorota Kruźlak.

Najważniejsze zmiany z zakresu ewidencji ludności
Zameldowania, wymeldowania dokonywane będą w czasie rzeczywistym bezpośrednio w zbiorze PESEL. Gmina prowadzić będzie rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców – zapowiada Wiesław Pietrzyk.

/UM w Świdnicy/

Poprzedni artykułŻarty się skończyły, ŚKPR gra „o życie”
Następny artykułJacek Będzikowski i medal MŚ w Świdnicy! [FOTO]