Strona główna 112 Oskarżyli prawie 7 tysięcy osób

Oskarżyli prawie 7 tysięcy osób

8

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy podsumowała 2014 rok. Jak podaje rzecznik Ewa Ścierzyńska, do prokuratur okręgu świdnickiego wpłynęły 18.754 sprawy, zaś prokuratorzy zakończyli 18.919 postępowań karnych.

 prokuratura222

Siedziba Prokuratury Okręgowej w Świdnicy

Do sądu skierowano 5.812 aktów oskarżenia (co stanowi 39,5 % do ogółu spraw załatwionych), przeciwko 6.718 oskarżonym. Wobec 3.218 osób wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk (o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego bez przeprowadzenia rozprawy), co stanowi 47,9 % do ogółu oskarżonych. Wobec 396 osób skierowano do sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania.

 Prokuratorzy jednostek podległych Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oskarżyli 121 osób, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (1,8 % do ogółu oskarżonych) i 151 osób, wobec których zastosowano poręczenie majątkowe (2,2 % do ogółu oskarżonych). W toku prowadzonych postępowań prokuratorzy wystąpili do sądów o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 257 podejrzanych, przy czym wobec 234 osób sądy podzieliły zasadność wniosków prokuratorskich, co stanowi 91,1 % liczby skierowanych wniosków.

 W prowadzonych w ubiegłym roku sprawach wydano wobec 1.371 osób postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na łączną wartość 3.147.329 zł faktycznie zabezpieczonego mienia.

 W postępowaniu przed sądem osądzonych zostało w 2014 roku 7.633 osób, z których 6.787 zostało skazanych, zaś 128 osób zostało uniewinnionych, co stanowi 1,7 % do ogółu osądzonych.

 W minionym roku sądy okręgowe rozpoznały apelacje oskarżyciela publicznego od wyroków sądów rejonowych wobec 342 osób, przy czym wobec 228 osób zostały one uwzględnione przez sądy II instancji co stanowi 66,7 % do ogółu osób, co do których apelacje rozpoznano.

W zakresie pozakarnej działalności w 2014 roku prokuratorzy zainicjowali 319 postępowań cywilnych, kierując do sądu 62 powództwa i 257 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także załatwili 223 sprawy z zakresu postępowania administracyjnego.

 

 

Poprzedni artykułWażne dla organizacji pozarządowych
Następny artykułWyrzucili świnkę morską z III piętra