Strona główna Polityka Świdniccy radni będą obradować

Świdniccy radni będą obradować

2

Koniec wakacji dla świdnickich samorządowców. 29 sierpnia o godzinie 11.00 w sali narad USC w Świdnicy rozpocznie się sesja Rady Miejskiej.

sesja

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku XLIII sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołów z XL, XLI oraz XLII sesji Rady Miejskiej.

5. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XLIII/: 1-22).

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.06.2014 r.

7. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

8. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

9. Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

 Wykaz projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej

 XLIII/1. W sprawie przejęcia od Gminy Świdnica zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą gminną.

 XLIII/2. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnej niesamodzielnej części nr 3 lokalu mieszkalnego nr 2-3, położonego w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej nr 6, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 XLIII/3. W sprawie zmiany uchwały nr XLI/488/2014 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia

27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2014 r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 XLIII/4. W sprawie odwołania ze składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej.

 XLIII/5. W sprawie powołania do składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy Pana Jerzego Skoniecznego.

 XLIII/6. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania

w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica.

 XLIII/7. W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdu usuniętego z pasa drogowego jako pojazd nieużytkowany.

 XLIII/8. W sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców”.

 XLIII/9. W sprawie zmiany budżetu.

 XLIII/10. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

 XLIII/11. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – stoiska handlowego nr 6 w Miejskim Domu Handlowym przy Placu Grunwaldzkim 12 w Świdnicy.

 XLIII/12. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ulicy Wewnętrznej 5 w Świdnicy.

 XLIII/13. W sprawie przeznaczenia do zbycia i udzielenia bonifikaty dla nabywcy gruntu położonego przy ulicy Leśnej w Świdnicy.

 XLIII/14. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania przez operatora i przewoźnika z określonych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica.

 XLIII/15. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy.

 XLIII/16. W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 315 w Świdnicy.

 XLIII/17. W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 XLIII/18. Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.

 XLIII/19. Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 XLIII/20. W sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 XLIII/21. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica.

 XLIII/22. W sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

 

 

 

 

Poprzedni artykułŁoś nad zalewem Witoszówka [AKTUALIZACJA]
Następny artykułCo grają w kinie Cinema 3D?