Strona główna Bez kategorii Czekają na inicjatywy mieszkańców

Czekają na inicjatywy mieszkańców

0

W ramach inicjatywy lokalnej do 20 sierpnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. To nowa forma współpracy samorządu i mieszkańców służąca pobudzaniu ich aktywności. Mieszkańcy, którzy uznają, że na terenie miasta konieczna jest określona inwestycja lub innego typu działanie i chcą czynnie uczestniczyć w realizacji pomysłu mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do prezydenta Świdnicy. Mogą to zrobić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

Swidnica

Na początek miasto przeznaczyło na realizację tego pomysłu 50 tys. zł., z czego 30 tys. zł na inicjatywy związane z inwestycjami, a 20 tys. zł na projekty tzw. „miękkie”. Pomysły można zgłaszać do 20 sierpnia na specjalnym wniosku.

 Zakres zadań, które będą realizowane poprzez inicjatywę lokalną mogą obejmować m.in. oświatę i wychowanie, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (obejmującą w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury), kulturę, sztukę, podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystykę, ekologię, a także działania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, działalność charytatywną czy promocję i organizację wolontariatu.

Przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie może przekazać mieszkańcom lub organizacjom pieniędzy. Wspiera ich w inny sposób: rzeczowo lub organizacyjnie. Jeśli jednak jakieś zadanie będzie wymagało wkładu finansowego z budżetu miejskiego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko będzie wydatkowany bezpośrednio przez samorząd na konkretny, wskazany w ramach inicjatywy cel.

 Aby otrzymać wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej, konieczne jest złożenie wniosku w terminie do 20 sierpnia, w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica) lub w formie elektronicznej na adres [email protected], przy czym wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do wniosku składanego przez grupę inicjatywną, należy dołączyć m.in. listę osób wchodzących w skład grupy inicjatywnej, w imieniu których wniosek jest składany.

 Złożone wnioski będą następnie weryfikowane przez powołany przez prezydenta Zespół Roboczy. Wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną skierowane do realizacji.

/UM w Świdnicy/

 

Poprzedni artykułSilesian Cup już po raz dziewiąty!
Następny artykułCzy twoje dziecko uczy się kreatywnie?