Strona główna Bez kategorii Świdnica czeka na inicjatywy mieszkańców

Świdnica czeka na inicjatywy mieszkańców

12

Po uruchomieniu budżetu obywatelskiego rusza kolejna ciekawa propozycja dla świdniczan pn. inicjatywa lokalna. Jest to nowa forma współpracy samorządu i mieszkańców służąca pobudzaniu ich aktywności.

 Swidnica

Możliwość organizacji inicjatywy lokalnej daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mieszkańcy, którzy uznają, że na terenie miasta konieczna jest określona inwestycja lub innego typu działanie i chcą czynnie uczestniczyć w realizacji pomysłu mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do prezydenta. Mogą to zrobić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. – Dla rozwoju Świdnicy warto premiować postawy, których istotą nie jest bierność i wyłącznie komentowanie posunięć władzy lecz własne zaangażowanie w sprawy miasta. Staram się konsekwentnie realizować ten cel. – podkreśla Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy

 Na początek miasto przeznaczyło na realizację tego pomysłu 50 000 zł., z czego 30 tys. zł na inicjatywy związane z inwestycjami, a 20 tys. zł na projekty tzw. „miękkie”.    – Jeśli jednak zainteresowanie świdniczan będzie rosło, a wierzę, że dobry przykład zrealizowanych w tej formie inicjatyw stanie się inspiracją dla kolejnych grup mieszkańców, ilość pieniędzy na pewno zdecydowanie się zwiększy. Jestem przekonany, że pierwsze udane realizacje inicjatyw lokalnych nastąpią jeszcze w tym roku. – dodaje prezydent Wojciech Murdzek.

 Rada Miejska już przyjęła uchwałę wprowadzającą inicjatywę lokalną w naszym mieście. Pomysły będzie można zgłaszać do 20 sierpnia br. na specjalnym wniosku .

WNIOSEK

Zakres zadań, które będą realizowane poprzez inicjatywę lokalną mogą obejmować m.in. oświatę i wychowanie, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (obejmującą w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury), kulturę, sztukę, podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystykę, ekologię, a także działania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, działalność charytatywną czy promocję i organizację wolontariatu (szczegółowy wykaz zadań znajduje się w regulaminie).

REGULAMIN

 Ważne jest to, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

 – Świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek miasta, które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Natomiast świadczeniem rzeczowym może być np. dokumentacja projektowa wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży nam do zrealizowania inwestycji lub zakupione przez inicjatorów nagrody w konkursie.  – informuje Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.

 Warto podkreślić, że przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie może przekazać mieszkańcom lub organizacjom pieniędzy. Wspiera ich w inny sposób: rzeczowo lub organizacyjnie. Jeśli jednak jakieś zadanie będzie wymagało wkładu finansowego z budżetu miejskiego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko będzie wydatkowany bezpośrednio przez samorząd na konkretny, wskazany w ramach inicjatywy cel.

 Aby otrzymać wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej, konieczne jest złożenie wniosku w terminie do 20 sierpnia, w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Świdnicy lub w formie elektronicznej na adres [email protected], przy czym wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do wniosku składanego przez grupę inicjatywną, należy dołączyć m.in. listę osób wchodzących w skład grupy inicjatywnej, w imieniu których wniosek jest składany.

 Złożone wnioski będą następnie weryfikowane przez powołany przez prezydenta Zespół Roboczy. Wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną skierowane do realizacji.

Poprzedni artykułDziewczyny walczyły o medale [FOTO, WIDEO]
Następny artykułBudynek pogotowia już stoi [FOTO]