Strona główna Polityka Sesja absolutoryjna w Świdnicy

Sesja absolutoryjna w Świdnicy

0

Na piątek, 27 czerwca zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni wysłuchają m. in. sprawozdania z wykonania budżetu Świdnicy za 2013 rok i zadecydują o udzieleniu absolutorium prezydentowi miasta. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47).

sesja
  PORZĄDEK OBRAD:

 Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku XLI sesji Rady Miejskiej.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie protokołu z XXXIX  sesji Rady Miejskiej.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium:

a)    wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.,

b)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2013 r.,

c)    przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdnicy oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok,

d)   przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2013 r.,

e)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f)    podjęcie uchwał w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu

za 2013 rok – (zał. nr 1, proj. XLI/1),udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu

za 2013 rok – (zał. nr 1, proj. XLI/2).

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru “Świdnica-Zarzecze II” (zał. nr 1, proj. XLI/8).

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego-Skłodowskiej-Sybiraków w Świdnicy (zał. nr 1, proj. XLI/9).

Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli „Kontrola funkcjonowania Biura Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy w latach 2012-2013”,  dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zarządzanie i gospodarowanie mieniem komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki mieszkaniowej.

Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XLI/: 3-7 i 10-24).

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 06.06.2014 r.

Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.   Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Projekty uchwał:

 XLI/1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

 XLI/2. W sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 XLI/3. W sprawie rozpatrzenia wezwania skierowanego do Rady Miejskiej w Świdnicy o uchylenie uchwały nr XXXIX/444/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania przez operatora i przewoźnika z określonych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica.

 XLI/4. w sprawie rozpatrzenia wezwania skierowanego do Rady Miejskiej w Świdnicy o uchylenie uchwały nr XXXIX/445/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy.

 XLI/5. W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdów usuniętych z pasa drogowego jako pojazdy nieużytkowane.

 XLI/6. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 1b przy Alei Niepodległości 4 w Świdnicy.

 XLI/7. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie garażu położonego w Świdnicy przy ulicy Joachima Lelewela.

 XLI/8. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica – Zarzecze II”.

 XLI/9. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w granicach ulic Okulickiego – Skłodowskiej – Sybiraków w Świdnicy.

 XLI/10. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Młodych.

 XLI/11. W sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 XLI/12. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnicy.

 XLI/13. Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miastu Świdnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

 XLI/14. W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

 XLI/15. W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

 XLI/16. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych Świdnicy.

 XLI/17. W sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

 XLI/18. W sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

 XLI/19. W sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Ekologicznego “Ojczyzna” na Prezydenta Miasta Świdnicy.

 XLI/20. W sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Stowarzyszenia Ekologicznego “Ojczyzna” na Prezydenta Miasta Świdnicy.

XLI/21. W sprawie przeznaczenia do zbycia  gruntu  położonego przy  ulicy Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy.

XLI/22. W sprawie przeznaczenia do zbycia działki  położonej przy ulicy Strzelińskiej
w Świdnicy.

 XLI/23. W sprawie przeznaczenia do zbycia i udzielenia bonifikaty dla nabywcy gruntu położonego przy ulicy Śląskiej w Świdnicy.

 XLI/24. W sprawie zmiany budżetu.