Strona główna Bez kategorii Będzie absolutorium dla zarządu powiatu?

Będzie absolutorium dla zarządu powiatu?

1

Nad zatwierdzeniem wykonania budżetu w 2013 roku będą obradować radni powiatu świdnickiego. 25 czerwca podczas sesji zadecydują, czy udzielić zarządowi absolutorium.

sesja powiat

 Sesja rozpocznie się o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

 1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:

a)przedstawienie sprawozdania zarządu z wykonania budżetu za 2013 rok,

b)przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok,

c)przedstawienie sprawozdania finansowego,

d)przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,

e)przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

f)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,

g)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,

h)przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,

i)podjęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu na 2013 rok,

– absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu na rok 2013

 Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,

c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,

d)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,

e)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,

f)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

g)zmian w statucie jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy”,

h)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego,

i)zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dla oświatowych jednostek budżetowych Powiatu Świdnickiego, źródeł dochodów na tych rachunkach, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych Powiatu Świdnickiego, dla których wydzielone rachunki zostaną utworzone,

j)zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

k)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świdnicy,

l)podziału powiatu świdnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 Wnioski i oświadczenia.

 Informacje dla radnych.

 Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 

Poprzedni artykułMemoriał dla Bystrzycy Dolnej
Następny artykułLokatorzy kontra urzędnicy