Strona główna Polityka To będą długie obrady

To będą długie obrady

0

Dwudziestoma projektami uchwał zajmą się w piątek, 28 marca świdniccy radni. Początek obrad Rady Miejskiej zaplanowano na godzinę 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

sesja

Radni podczas piątkowej sesji podejmą m.in. uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na stałe w Gminie Miasto Świdnica pięcioosobowej rodzinie państwa Nikołaja i Stanisławy Zińko – repatriantów z Republiki Kazachstanu.

W związku z tym Gmina Miasto Świdnica zapewni mieszkanie na warunkach najmu, pomoc w zagospodarowaniu, usamodzielnieniu oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej. Ponadto do czasu usamodzielnienia Gmina Miasto Świdnica pokrywać będzie koszty utrzymania, leczenia oraz inne niezbędne nieprzewidziane koszty wymagane przepisami prawa dotyczące zapraszanej rodziny, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Wykaz projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej  

XXXVII/1. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

XXXVII/2. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta, pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XXXVII/3. W sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na stałe w Gminie Miasto Świdnica pięcioosobowej rodzinie Państwa Nikołaja i Stanisławy Zińko – repatriantów z Republiki Kazachstanu.

XXXVII/4. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 03, mieszczącego się w budynku przy ulicy  Komunardów 6  w Świdnicy.

XXXVII/5. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 44 w Świdnicy.

XXXVII/6. W sprawie rozpatrzenia wezwania skierowanego do Rady Miejskiej w Świdnicy o uchylenie uchwały nr LIV/570/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 października 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.

XXXVII/7. W sprawie zmiany budżetu.

XXXVII/8. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

XXXVII/9. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Miasto Świdnica.

XXXVII/10. W sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji ”.

XXXVII/11. W sprawie przyjęcia „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy”.

XXXVII/12. W   sprawie   przyjęcia   „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2014r.”

XXXVII/13. W sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2014 r.”

XXXVII/14. W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

XXXVII/15. W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

XXXVII/16. W sprawie utworzenia Rady Seniorów i nadania jej statutu.

XXXVII/17. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

XXXVII/18. Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na stałe   obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XXXVII/19. Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

XXXVII/20. W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Pani Teresy Świło.

Poprzedni artykułKolejna część Encyklopedii Świdnicy do pobrania
Następny artykułZlikwidowali plantację konopi indyjskich