Strona główna Wydarzenia Świdnica Stypendia i zasiłki dla uczniów

Stypendia i zasiłki dla uczniów

2

Do 28 lutego 2014 r. będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne. Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 456 zł.

pieniadze

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w styczniu 2014r. , w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • stałego zasiłku z pomocy społecznej,
 • zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
 • emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej,
 • alimentów,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dodatku mieszkaniowego.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 (na parterze). Informacja czynna codziennie w godz. 8.00-15.00.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym i jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

 Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie zasiłku szkolnego – losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenie, którego uznanie należeć będzie do organu przyznającego świadczenie w formie decyzji administracyjnej).

Wnioski należy składać w terminie dwóch miesięcy od powstania zdarzenia losowego, które należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem i oświadczeniem wnioskodawcy.Świadczenie to przysługuje bez konieczności przedstawienia oświadczeń lub zaświadczeń o dochodzie rodziny. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Pomoc materialna w wyżej wymienionych formach przyznawana jest wyłącznie uczniom będącym mieszkańcami miasta Świdnica, tj. uczniom:

– szkół podstawowych,

– szkół gimnazjalnych,

– szkół ponadgimnazjalnych,

– szkół policealnych,

– specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wychowawczych.

Zgodnie z art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową
z budżetu państwa. Pomoc w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będzie wypłacona po otrzymaniu dotacji na realizację zadania.

Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego można pobierać w szkołach.

 

 

Poprzedni artykułDla zakochanych w Galerii Świdnickiej [FOTO/VIDEO]
Następny artykułOglądają, nie kupują [VIDEO]