Strona główna Wydarzenia Ponad 30 mln złotych dla firm

Ponad 30 mln złotych dla firm

0

Najmniejsi przedsiębiorcy istniejący nie dłużej niż 2 lata mają kolejną szansę na unijne granty. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za podział dotacji unijnych dla firm z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ogłosiła kolejny nabór wniosków. Do podziału jest ponad 34,5 miliona złotych.

pieniądze1

Tym razem konkurs o dotacje przeznaczony jest dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia rejestracji wniosku o dofinansowanie projektu w Internetowym Rejestratorze Wniosków  w ramach konkursu).

Jest to ostatnia szansa i ostatni konkurs ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą dla przedsiębiorców na dofinansowanie swoich inwestycji w perspektywie finansowej 2007-2013. Środki unijne przeznaczyć można na zakup ruchomych środków trwałych (urządzeń, maszyn, itp.), wartości niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, itp.), usług doradczych lub szkoleniowych niezbędnych do osiągnięcia celów inwestycji.  Wydatki na nabycie nieruchomości, na roboty i materiały budowlane oraz modernizację są wydatkami niekwalifikowalnymi.

W ramach schematu nie będą mogły być realizowane projekty dopuszczalne do realizacji w ramach schematów 1.1.C oraz 1.1.D2 RPO WD czyli projekty polegające na tworzeniu działów badawczo-rozwojowych oraz  na budowie i modernizacji infrastruktury uzdrowiskowej.  Minimalna wartość projektu to 40 tys. zł, a maksymalna 800 tys. zł kosztów kwalifikowanych (tych, które mogą być dofinansowane).  Od tych wydatków przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot do 60 proc., zatem maksymalnie dotacja może wynieść 480 tys. złotych. Warunkiem jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy oraz zakończenie inwestycji najpóźniej do 28 lutego 2015 r. – dodaje dyrektor Lilla Jaroń.

Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl Przedsiębiorcy mogą pobrać program do wypełniania wniosków o dofinansowanie inwestycji (tzw. Generator Wniosków) oraz wszelkie niezbędne dokumenty i załączniki. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzą pracownicy Punktu Informacyjnego DIP we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4, tel. 071 776 58 12, 776 58 13, e-mail: [email protected]

Na przygotowanie dokumentów przedsiębiorcy będą mieli ponad miesiąc. 05 listopada w godz. 8.00 – 15.00 będą musieli zarejestrować wniosek za pomocą internetowego rejestratora wniosków, a następnie do 8 listopada do godz. 15.00 złożyć go w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami w siedzibie Instytucji. O tym, które inwestycje zostaną dofinansowane, dowiemy się już w I kwartale 2014 r.

O czym trzeba pamiętać:

– Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis.

– Trwałość projektu, czyli utrzymanie rezultatów inwestycji, musi wynosić minimum 3 lata po zakończeniu jego realizacji. Oznacza to, że w tym czasie nie można firmy zamknąć, sprzedać zakupionych sprzętów, w sposób znaczący zmodyfikować projektu .

– Firma ubiegająca się o dofinansowanie musi być w dobrej kondycji finansowej. Dotacje są przyznawane na rozwój przedsiębiorstw, a nie na ich ratowanie. Ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy, jest jednym z elementów oceny projektu.

– Dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji. Przedsiębiorca najpierw sam ponosi wydatki, a następnie otrzyma ich częściowy zwrot.

– Wypłata dofinansowania może być dokonana w całości po zakończeniu inwestycji lub  w transzach kwartalnych.

– Przedsiębiorca może jednokrotnie wystąpić o wypłatę zaliczki w wysokości do 35% przyznanej dotacji. Ubiegając się o wypłatę zaliczki, należy przedstawić zabezpieczenie. Może to być np.: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na rzeczy, hipoteka wraz z cesją praw z ubezpieczenia.