Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Obligacje na dziurę budżetową

Obligacje na dziurę budżetową

5

Gmina Świdnica chce załatać dziurę budżetową obligacjami. Podczas dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji radni podejmą decyzję w tej sprawie.

pieniadze

Gmina chce wyemitować 3 600 obligacji o wartości 1000 zł każda. Maja być skierowane do nie więcej niż 150 indywidualnych adresatów. Emisja przewidywana jest jeszcze na ten rok, wykup do 2016.

Gmina chce w ten sposób pozyskać 3,6 miliona złotych na spłatę kredytów i zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Potrzebuje na ten cel ok. 3,3 miliona złotych.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy rozpocznie się 10 października o godzinie 12.00 w siedzibie UG, ul. Głowackiego 4 w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wyznaczenie sekretarza obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji – XLVI, XLVII, XLVIII i XLIX.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

7. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Świdnica za I półrocze 2013 r.

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonej przez Wójta Gminy Świdnica informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,

2) zmiany budżetu gminy na 2013 rok,

3) emisji obligacji komunalnych,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości,

5) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świdnica,

6) zmieniająca uchwałę nr LV/458/98 Rady Gminy Świdnica w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica,

7) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Burkatów,

9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Górna,

10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Panków,

11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Witoszów Dolny,

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Boleścin, gmina Świdnica,

13) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica,

14) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Bystrzyca Górna, gmina Świdnica,

15) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Jagodnik, gmina Świdnica,

16) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Lubachów, gmina Świdnica,

17) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Makowice, gmina Świdnica,

18) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Miłochów, gmina Świdnica,

19) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Modliszów, gmina Świdnica,

20) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica,

21) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała, gmina Świdnica,

22) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Słotwina, gmina Świdnica,

23) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilków, gmina Świdnica,

24) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica,

25) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Górny, gmina Świdnica,

26) wyrażenia zgody na zamianę działki nr 1136/1, 1136/3 i 1136/9 położonych w obrębie Witoszów Dolny, będących własnością Gminy Świdnica, na działki nr 74/1, 74/2 i 78/1 położone w obrębie Witoszów Dolny, stanowiące własność osób fizycznych,

27) wyrażenia zgody na zamianę działki nr 1136/2 i 1136/5 położonych w obrębie Witoszów Dolny, będących własnością Gminy Świdnica, na działki nr 75/1, 75/2 i 75/3 położone w obrębie Witoszów Dolny, stanowiące własność osoby fizycznej,

28) wyrażenia zgody na zamianę działki nr 1136/8 położonej w obrębie Witoszów Dolny, będącej własnością Gminy Świdnica, na działki nr 76/4, 77/3 i 77/5 położone w obrębie Witoszów Dolny, stanowiące własność osoby fizycznej,

29) wyrażenia zgody na zamianę działki nr 1137/1 położonej w obrębie Witoszów Dolny, będącej własnością Gminy Świdnica, na działki nr 95/5 i 96/1 położone w obrębie Witoszów Dolny, stanowiące własność osób fizycznych,

30) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica, położonej w Lutomi Górnej, stanowiącej działki nr 489/7 i 489/9,

31) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica położonej w Makowicach, stanowiącej działkę nr 175,

32) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodziszczu stanowiącej działkę nr 456/1,

33) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Modliszowie stanowiącej część działki nr 174/3,

34) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mokrzeszowie stanowiącej działkę nr 850/2,

35) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej nr 55/1 położonej we wsi Witoszów Dolny, stanowiącej własność osób fizycznych,

36) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej nr 70/5 położonej we wsi Witoszów Dolny, stanowiącej własność osoby fizycznej,

37) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej nr 71/1 położonej we wsi Witoszów Dolny, stanowiącej własność osób fizycznych,

38) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej nr 1305/3 położonej we wsi Witoszów Dolny, stanowiącej własność osoby fizycznej.

9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.

11. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.

12. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy.

13. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.

14. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie L Sesji Rady Gminy Świdnica.

Poprzedni artykułPoliczą wiernych w Kościele Katolickim
Następny artykułCzyszczą miasto z topoli