Strona główna Polityka Powakacyjne obrady Rady Miejskiej

Powakacyjne obrady Rady Miejskiej

19

Po ponad dwumiesięcznej przerwie świdniccy radni znów będą obradować. Najbliższą sesję Rady Miejskiej w Świdnicy zaplanowano na piątek, 6 września.

Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

Porządek obrad został przedstawiony poniżej.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku XXIX sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XXVII oraz XXVIII sesji Rady Miejskiej.

5. Przedstawienie i przyjęcie projektów uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” – (zał. nr 1, proj. XXVIII/: 10-14).

6. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca gospodarowania gruntami miasta.

7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXVIII/3 oraz XXIX/: 1-16).

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.06.2013 r.

9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

11. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Przewodnicząca Rady

Joanna Gadzińska

Uwaga

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

Załącznik nr 1

Wykaz projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej

XXVIII/3. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury.

XXVIII/10.  W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

XXVIII/11.  W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

XXVIII/12.  W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

XXVIII/13.  W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

XXVIII/14.  W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

XXIX/1. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

XXIX/2. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie garażu położonego w Świdnicy przy ulicy Ofiar Oświęcimskich.

XXIX/3. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 5 w Świdnicy.

XXIX/4. W sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

XXIX/5. W sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 – Etap I i II”.

XXIX/6. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ulicy Dworcowej 8 w Świdnicy.

XXIX/7. W  sprawie  przeznaczenia  do oddania w użyczenie gruntu położonego w Świdnicy w rejonie ulic Armii Krajowej, Wałbrzyskiej i Bartosza Głowackiego.

XXIX/8. W sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców ”.

XXIX/9. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D, ulicy Bystrzyckiej w Świdnicy”,

z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

XXIX/10. W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica.

XXIX/11. W sprawie zmiany budżetu.

XXIX/12. Zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica.

XXIX/13. W sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Świdnicy.

XXIX/14.  W sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

XXIX/15. W sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

XXIX/16. W sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji  Rady Miejskiej w Świdnicy.

XXIX/. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

Poprzedni artykułPolonia w końcu wygrywa
Następny artykułWygraj bilety na premierę Riddicka