Strona główna Polityka Porządki oświatowe na sesji Rady Powiatu

Porządki oświatowe na sesji Rady Powiatu

2

Likwidacja szkół, w których nie ma uczniów, zmiany nazw niektórych placówek i dodatki dla nauczycieli. Większość projektów uchwał, nad którymi będą obradować samorządowcy powiatu świdnickiego, ma charakter porządkowy. Podczas sesji sprawozdania złożą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowa Straż Pożarna. Początek sesji rady powiatu 15 maja o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej świdnickiego USC.

XXVII SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY

Porządek obrad

Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Stwierdzenie prawomocności sesji.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie porządku obrad sesji.

Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2012 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Świdnickiego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2012 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu świdnickiego.

Interpelacje i zapytania radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,

c) wyłączenia Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy w Świebodzicach z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach,

d) likwidacji Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy w Świebodzicach,

e) wyłączenia Gimnazjum dla Dorosłych w Żarowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie,

f) likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Żarowie,

g) zmian w akcie założycielskim Gimnazjum nr 5 w Świdnicy w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy,

h) zmian w akcie założycielskim Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Świdnicy,

i) zmian w akcie założycielskim Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Świdnicy,

j) zmian w akcie założycielskim Zespołu Szkół Zawodowych w Strzegomiu,

k) zmian w akcie założycielskim Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach,

l) zmian w akcie założycielskim Zespołu Szkół Zawodowych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie,

m) zmian w akcie założycielskim Szkoły Policealnej w Żarowie,

n) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdnicki,

o) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

p) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Wnioski i oświadczenia.

Informacje dla radnych.

Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 

 

 

 

Poprzedni artykułWkrótce Dni Papieskie [AKTUALNY PROGRAM]
Następny artykułKról rabatu działa w Świdnicy