Strona główna Polityka Będzie nowa radna

Będzie nowa radna

1

Zaprzysiężenie nowej radnej Rady Miejskiej w Żarowie, zmiany w budżecie, uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na najważniejsze inwestycje w gminie oraz kilka uchwał w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku gminnych miejscowości. Między innymi tym zajmą się żarowscy radni na najbliższej sesji w czwartek, 9 maja o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie

I. Otwarcie XXXIII sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Ślubowanie radnego, wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 24 marca 2013 roku.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie,

2)   wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok,

3)   emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

4)   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Targowiska, Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

5)   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

6) kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów,

7) ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

8) zmiany Uchwały Nr LII/251/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą „Nasz Dom”,

9) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów,

10) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa, przy ul. Sportowej,

13) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zmiany granic sołectwa Mrowiny i sołectwa Imbramowice,

14) nadania nazwy ulicy we wsi Łażany,

15) zmiany nazwy ulicy we wsi Mrowiny.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 marca 2013 roku.

VIII. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 

Poprzedni artykułCoraz więcej chętnych do porządków
Następny artykułWózek to nie problem. Walczy o tytuł miss