Strona główna 112 Tysiące spraw w prokuraturach

Tysiące spraw w prokuraturach

2

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy podsumowuje 2012 rok: do prokuratur okręgu świdnickiego wpłynęło 21.652 spraw, to jest o 25 spraw mniej w porównaniu z 2011 rokiem.

            W 2012 roku prokuratorzy zakończyli 21.443 postępowań,  w tym  skierowali do sądu 7.127 aktów oskarżenia (co stanowi 44,9 % do ogółu spraw załatwionych), przeciwko 8.323  oskarżonym. Wobec 4.119 osób wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk    (o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego bez przeprowadzenia rozprawy), co stanowi 49,5 % do ogółu oskarżonych. Wobec 402 osób skierowano do sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania.

Prokuratorzy prokuratur podległych Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy  oskarżyli 200 osób, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (2,4 % do ogółu oskarżonych) i 172 osoby, wobec których zastosowana poręczenie majątkowe (2,1 % do ogółu oskarżonych). W toku prowadzonych postępowań prokuratorzy wystąpili do sądów o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 422 podejrzanych, zaś wobec 387 osób sądy podzieliły zasadność wniosków prokuratorskich, co stanowi 91,7 % liczby skierowanych wniosków.

W prowadzonych w ubiegłym roku sprawach wydano wobec  1.922 osób postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na łączną wartość 6.821.995 zł faktycznie zabezpieczonego mienia (odnotowując tym samym  znaczny wzrost w stosunku do ubiegłego roku).W postępowaniu przed sądem osądzonych zostało w 2012 roku  9.694 osób, z których 8.706 zostało skazanych, zaś 168 osoby zostały uniewinnione, co stanowi 1,7 % do ogółu osądzonych.

W ubiegłym roku sądy okręgowe rozpoznały apelacje oskarżyciela publicznego od wyroków sądów rejonowych wobec  390 osób, przy czym wobec 288 osób zostały one uwzględnione przez sądy II instancji co stanowi 73,8 % do ogółu osób, co do których apelacje rozpoznano.

W zakresie pozakranej działalności w 2012 roku prokuratorzy zainicjowali  393 postępowań cywilnych, kierując do sądu 67 powództwa i 326 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a  także załatwili 198 spraw z zakresu postępowania administracyjnego.

Poprzedni artykułFatalne skutki głupiej zabawy
Następny artykułPokaz specjalny „Okiem Młodych”