Strona główna Polityka Mieszkańców czekają zmiany

Mieszkańców czekają zmiany

4

Podczas XXXV sesji Rady Gminy, radni przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a tym  samym straci moc uchwała nr LV/535/2006, zawierająca treść dotychczas obowiązującego regulaminu.

W związku ze zmianą przepisów prawnych w zakresie utrzymania czystości i porządku, zostało nałożonych na gminy szereg nowych obowiązków, a przede wszystkim obowiązek organizacji i nadzoru nad całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy – informuje Janusz Waligóra, rzecznik UG Świdnica.
Nowelizacja ustawy przewiduje przejęcie przez gminy prawa własności odpadów komunalnych i odpowiedzialności za nie. Obowiązkiem gminy jest zatem opracowanie regulaminu dostosowanego do zapisów obowiązującej ustawy, który szczegółowo określi zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uwarunkowania prawne przenoszą na gminę odpowiedzialność za organizację sytemu gospodarowania odpadami i nakładają konieczność osiągnięcia wymaganych, wysokich poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

Zgodnie z zapisami nowego regulaminu

1. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w sposób:
1) indywidualny – polegający na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub w specjalnych workach przeznaczonych dla danej nieruchomości;
2) zbiorowy – polegający na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości lub dla wszystkich mieszkańców gminy.

2. Selektywnemu zbieraniu i odbieraniu podlegają następujące frakcje (rodzaje) odpadów komunalnych, w tym powstające w gospodarstwach domowych:
1) tworzywa sztuczne i metale;
2) szkło bezbarwne i kolorowe;
3) papier, makulatura i tektura;

Poza tym bez dodatkowych opłat w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) będzie można oddać następujące rodzaje odpadów:
1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
2) opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia;
3) przeterminowane leki i chemikalia;
4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) zużyte opony;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Rada Gminy Świdnica przyjęła w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Z początkiem nowego roku, wzory deklaracji będą sukcesywnie dostarczane do podatników na terenie całej gminy.

Każdy właściciel nieruchomości od 1 lipca 2013 r., na podstawie zwrotnie wypełnionej i złożonej do dnia 31.01.2013 r. w Urzędzie Gminy deklaracji, będzie zobowiązany do dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie podatku. Opłatę uiszcza się będzie miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Płatności będą mogły być regulowane zarówno przelewem, jak i gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Zaletą nowych rozwiązań jest fakt, że w ramach jednej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości będą mieli zagwarantowany odbiór wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Pozwoli to na ograniczenie ilości odpadów trafiających bardzo często do lasów oraz tworzenie tzw. „dzikich wysypisk”. Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości uzależniona będzie od rodzaju wytwarzanych odpadów.

Do końca 2012 r. – Rada Gminy Świdnica podejmie jeszcze uchwały określające szczegółowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jedną z nich będzie uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, a także sposób i zakres świadczenia usług w ramach opłaty „śmieciowej”.

Należy pamiętać, że właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z odpowiednim wyprzedzeniem, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. W większości przypadków termin wypowiedzenia umowy obejmuje okres 3 miesięcy.

Poprzedni artykuł„Królik, królik”, czyli czwarta premiera
Następny artykułNa ważny temat: Koniec Inwestycji Świdnickich