Strona główna Wydarzenia Świdnica Kto zabierze nasze śmieci?

Kto zabierze nasze śmieci?

5

Pakietem uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w Świdnicy zajmą się na najbliższej sesji w poniedziałek, 20 sierpnia świdniccy radni. Mają one związek ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyjęte przez Sejm przepisy narzucają samorządom wiele zadań, a w ślad za tym terminów, które zobowiązują miasta i gminy do przygotowania zmian w prawie lokalnym.

Obowiązująca ustawa jest dla samorządowców niejasna i niejednoznaczna, wiele kwestii nie zostało rozstrzygniętych, nadal brakuje części rozporządzeń wykonawczych, dlatego podobnie jak inne gminy cały czas próbujemy uzyskać miarodajne wyjaśnienia i interpretacje. Zależy nam, by nowy system nie był zbyt kosztowny dla mieszkańców. Niestety, o tym ustawodawca nie mówi, ale narzucone obowiązki będą wiązały się ze wzrostem cen – mówi Maria Kasprowicz-Gładysz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Od stycznia 2012 r. zgodnie z nowym prawem, miasto prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów. W pełni nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma ruszyć 1 lipca 2013 r. Od tego czasu za organizację, odbiór i zagospodarowanie śmieci odpowiadać będzie miasto, a także będzie pobierało za to opłaty od właścicieli nieruchomości. Od tego też czasu miasto będzie odpowiadało za uzyskanie wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu surowców wtórnych. Poziomy te już na początku są wielokrotnie wyższe od dotychczas uzyskiwanych, a za ich nieosiągnięcie będą nakładane na gminy kary.

Świdnica – według planu – ma być podzielona na trzy sektory odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą wywozem śmieci z całego miasta będą się zajmować firmy, bądź firma, wyłoniona w przetargu.

Sektory zostały wyznaczone w taki sposób, by zachować różnicę w rodzajach zabudowy. Innym sprzętem i w inny sposób prowadzony jest odbiór śmieci np. w gęstej staromiejskiej zabudowie, a inaczej wygląda to na osiedlach wielorodzinnych, czy też w domkach jednorodzinnych – wyjaśnia dyrektor Kasprowicz.

Przyjęcie pakietu uchwał jest niezbędne do kolejnego etapu wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. do ogłoszenia przetargów na odbieranie odpadów komunalnych.

Podczas poniedziałkowej sesji Rada Miejska w Świdnicy zajmie się również projektem nowego regulaminu o utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta, który m. in. szczegółowo opisuje sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości. Kolejna uchwała, która będzie poddana pod obrady Rady Miejskiej mówi o tym, jakie usługi, a będzie ich więcej, na rzecz mieszkańców będą świadczone od lipca 2013 r.

 Sierpniowe obrady świdnickiej rady

Sesję Rady Miejskiej w Świdnicy zaplanowano tym razem na poniedziałek, 20 sierpnia. Sesja rozpocznie się o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

Stefan Augustyn

rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy

PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku XIX sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej.
  5. System gospodarowania odpadami komunalnymi w Świdnicy

– (zał. nr 1, proj. XIX/: 7-11).

  1. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XIX/: 3,4,12,13).
  2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.06.2012 r.
  3. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  4. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  5. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej

XIX/3 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy  Komunardów 6  w Świdnicy

XIX/4 w sprawie dopuszczenia możliwości dokonywania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy za pomocą karty płatniczej

XIX/7 w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory

XIX/8 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy

XIX/9 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XIX/10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

XIX/11 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica

XIX/12 w sprawie zmiany  budżetu

XIX/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

 

 

 

 

Poprzedni artykułUKS SVIDA w Cetniewie
Następny artykułOrzeł Międzyrzecz kolejnym przeciwnikiem