Konsument – kibic

  0

  Co zrobić, gdy zginie bagaż, jak reklamować towar, terminarz meczów. Te i wiele innych przydatnych każdemu kibicowi informacji zawiera poradnik UOKiK. Warto także pamiętać, że wszelkie prawa konsumenta dotyczą także zakupu gadżetów z mistrzostw.

              Przypominam o wszystkich innych zasadach wolnego rynku, niezwykle uważnie podejmować decyzje dotyczące zakupu towarów i usług, a przede wszystkim dokładnie i uważnie czytać umowy przed ich podpisaniem.

  Jednym z podstawowych uprawnień konsumenta jest prawo do reklamacji. Należy przy tym zaznaczyć, iż uprawnienia te w przypadku obrotu konsumenckiego zostały określone w przepisach ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Nie mają tu zastosowania przepisy o rękojmi znajdujące się w Kodeksie cywilnym. Podstawą składania reklamacji przez konsumenta jest niezgodność towaru z umową.

  Niezgodność z umową to pojęcie odnoszące się do właściwości towaru, a precyzyjnie do braku tychże. Może to polegać na tym, że towar nie ma cech właściwych dla rzeczy danego rodzaju albo jest niezgodny z przedstawioną próbką, wzorek, reklamą. Taki brak zwykle nazywany jest po prostu wadą.  Zgodnie z przepisami prawa za niezgodny z umową należy uznać towar, który:

  • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany;
  • jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju;
  • jeżeli nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub nie ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru;
  • nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba   że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru, towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar niezgodny z umową, jeżeli wykaże, że zapewnienia składanemu konsumentowi, nie znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł, albo że nie mogło ono mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy, albo też że jego treść została sprostowana przed zawarciem umowy. Niezgodność towaru z umową daje podstawy do roszczeń reklamacyjnych. Zgodnie z art. 8 ustawy w pierwej kolejności konsument może żądać bezpłatnej naprawy towaru albo bezpłatnej wymiany na nowy.

  Kolejne uprawnienie, to żądanie obniżenia ceny. Jeśli spełnienie wskazanych żądań jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów, wówczas konsument może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy.

  Reklamację należy złożyć w okresie dwóch miesięcy od chwili zauważenia wady (towaru nie można dalej użytkować). Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na jej rozpatrzenie  i podjęcie decyzji o uznaniu lub nie żądań reklamacyjnych.

       W przypadku zakupów na odległość zasady reklamacji są takie same. Dodatkowym uprawnieniem konsumenta jest możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podawania przyczyny. Warunek – towaru nie wolno użytkować. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

  Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

  Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

    1)  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

    2)  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

    3)  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

    4)  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

    5)  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

    6)  dostarczania prasy,

    7)  usług w zakresie gier hazardowych.

   Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów:

      –  z wykorzystaniem automatów sprzedających,

      –  z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,

      –  rent,

      –  zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,

      –  dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,

      –  sprzedaży z licytacji.

   Z życzeniami udanych zakupów

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdnicy

   

   

  Poprzedni artykułJak Świdnica kibicowała [KONKURS]
  Następny artykułPolecamy: Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej