Oświata i bezpieczeństwo pod obrady

  3

  Założenie VI LO z oddziałami integracyjnymi, raport o stanie bezpieczeństwa powiatu i sprawy gospodarcze to część tematów, nad którymi obradować będą radni powiatowi. Sesja rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15.00 w sali narad świdnickiego starostwa.

  Porządek obrad
  1.    Otwarcie obrad XIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
  2.    Stwierdzenie prawomocności sesji.
  3.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4.    Przyjęcie porządku obrad sesji.
  5.    Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Powiatu.
  6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
  7.    Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
  8.    Interpelacje i zapytania radnych.
  9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)    zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
  b)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2011 rok,
  c)    w sprawie założenia VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy oraz nadania statutu,
  d)    w sprawie włączenia VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy do Zespołu Szkół Nr 1 w Świdnicy,
  e)    w sprawie zmiany siedziby Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Bystrzycy Dolnej,
  f)    w sprawie zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bystrzycy Dolnej,
  g)    w sprawie zmiany w akcie założycielskim Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 w Świdnicy,
  h)    w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  i)    w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy,
  j)    zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu Świdnickiego w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu,
  k)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r. z tytułu trwałego zarządu w odniesiemy do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Żarowie, Łażanach, Nowicach i Słotwinie,
  l)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomością dla Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie.
  m)    w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  10.    Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu.
  11.    Wnioski i oświadczenia.
  12.    Informacje dla radnych.
  13.    Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.