Budżet gminy jednogłośnie

  1

  Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem Rada Gminy jednomyślnie przyjęła budżet gminy wiejskiej Świdnica na 2012 rok.

  W  budżecie Gminy Świdnica na  2012 rok planuje się dochody w wysokości 48,3 mln zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 5,08 mln  zł i dochody bieżące 43,2 mln zł – informuje Janusz Waligóra, rzecznik Urzędu Gminy Świdnica. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011, szacuje się spadek dochodów o 2,36 mln zł. tj. o 4,7%. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim wyczerpaniem funduszy unijnych z przeznaczeniem na inwestycje jakie planowane były na lata 2007-2012. Ponadto na wielkość planowanych dochodów wpływ będzie miała  zmniejszona część wyrównawcza subwencji ogólnej, ponieważ w roku 2010 gmina uzyskała wyższy wskaźnik dochodów własnych na 1 mieszkańca.

  Aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju, planowane jest utrzymanie dotychczasowego poziomu wydatków majątkowych. W nowym roku budżetowym na zadania inwestycyjne przeznaczono 11,08 mln zł, co stanowić będzie 23% planowanych wydatków budżetu gminy. W 2010 r. dzięki wykorzystaniu ponad 11,7 mln zl. unijnych funduszy, w ramach RPO WD zakończono proces wodociągowania gminy. Zgodnie z Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na przyszły rok zaplanowano dalszą rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, budowę kolejnych dróg i budynku komunalnego w Pszennie, termomodernizację placówek oświatowych, budowę i modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi”.

  Jednak nie obejdzie się również bez cięć. W przyszłorocznym budżecie o ponad 2 mln zmniejszono wydatki bieżące, ograniczając zakupy i remonty do minimum. Nie będzie to miało jednak bezpośredniego wpływu na jakość wykonywanych zadań bieżących gminnego samorządu. Gmina Świdnica przygotowuje się również do proponowanych zmian przez Ministra Finansów, dot. ograniczenia planowanego deficytu na rok 2012.

  oprac. tepe

  Poprzedni artykułW Sylwestra i Nowy Rok na łyżwy
  Następny artykułPolecamy: „Korczak. Próba biografii” Joanna Olczak – Ronikier