Będą nazywać nowe ronda

  47

  Już w najbliższy piątek, 21 października, świdniccy radni podejmą decyzję o nadaniu imion nowym rondom.  Orląt Lwowskich – taka jest propozycja dla ronda na ul. Westerplatte, Partnerstwa Samorządów – dla ronda przy ulicy Sikorskiego. Nazwy to ułamek prac zaplanowanych na XI sesje Rady Miasta. Jednym z ważniejszych tematów będzie modernizacja sieci wodociągowej w Świdnicy. Rada dokona także wyboru ławników do Sądu Okręgowego. Obrady rozpoczną się 21 października o godzinie 11 w sali narad USC.

  PORZĄDEK OBRAD:

  1.       Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  2.       Przedstawienie porządku XI sesji Rady Miejskiej.

  3.       Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.     Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.

  5.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdnicy za I półrocze 2011 r.

  §  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 r.

  §  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

  6.       Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015:

  §    przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015,

  §    przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławnika bez dalszego biegu – (zał. nr 1, proj. XI/11),

  §    powołanie Komisji Skrutacyjnej,

  §    przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015 –
  (zał. nr 1, proj. XI/12).

  7.       Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2012 – 2016 – (zał. nr 1, proj. XI/22).

  8.       Program ochrony środowiska – (zał. nr 1, proj. XI/9).

  9.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Świdnica za rok szkolny 2010/2011.

  10.   Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.

  11.   Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.

  12.   Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XI/: 1-8, 10, 13-21, 23).

  13.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 02.09.2011 r.

  14.   Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  15.   Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  16.   Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Uwaga !

  §          Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

  §          W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Wykaz projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej

  XI/1. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu działki położonej przy ulicy Bystrzyckiej 24 w Świdnicy.

  XI/2. W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

  XI/3. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Rynek 41A w Świdnicy.

  XI/4. W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdów usuniętych z pasa drogowego jako pojazdy nieużytkowane.

  XI/5. W sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Westerplatte w Świdnicy.

  XI/6. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

  XI/7. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

  XI/8. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą  i ulicą Przemysłową.

  XI/9. W sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica”.

  XI/10. W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

  XI/11. W sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławnika bez dalszego biegu.

  XI/12. W sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy  na kadencję 2012 – 2015.

  XI/13. W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdnicy.

  XI/14. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej  w Świdnicy przy ulicy 1 Maja nr 7A.

  XI/15. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 7a lokalu mieszkalnego nr 7-7a położonego w Świdnicy przy ulicy Grodzkiej 1, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

  XI/16. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości położonej w Świdnicy przy ulicy Westerplatte 69, wraz ze sprzedażą działki gruntu.

  XI/17. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

  XI/18. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy (Podprogram 2)”.

  XI/19. W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.

  XI/20. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  „ul. Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego-Pogodnej.

  XI/21. W sprawie zmiany  budżetu.

  XI/22. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2012 – 2016.

  XI/23. W sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego  w Świdnicy.

  Poprzedni artykułPiekary grały 60 minut, ŚKPR tylko 30
  Następny artykułWeekend na podwójnym gazie