Razem przeciw przemocy

  7

  Przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, instytucji pomocowych, policji i straży miejskiej rozpoczęli dziś pracę w zespole interdyscyplinarnym, który zajmie się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zespół powstał na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz porozumienia pomiędzy świdnickimi instytucjami.

  Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek powołując zespół, mówił:  Chcemy pomóc tym, którzy odczuwają skutki przemocy, chronić ich. Z drugiej strony pracować z tymi, którzy te trudne sytuacje powodują. Zminimalizowanie negatywnych zjawisk wpływa przecież na poprawę jakości życia w mieście, czujemy się bardziej bezpieczni. Powstanie zespołu zbiera dotychczasowe formy współdziałania i sprawia, że ich zasady będą bardziej czytelne, a efekty pracy coraz lepsze. Będziemy się wspierać i robić jak najwięcej, by sytuacje przemocy miały miejsce jak najrzadziej.

  Członkowie zespołu pracują społecznie i realizują działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zespół również integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  – diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

  – podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

  – inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

  – rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

  – inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Powstaną również grupy robocze, złożone z pracowników poszczególnych instytucji, które będą opracowywały i realizowały plan pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowały sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, a także dokumentowały działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań.

  W skład zespołu weszli: Krzysztof Niziołek, Komendant Powiatowy Policji, Renata Chełmniak, Powiatowe Pogotowie Ratunkowe, starsza pielęgniarka koordynująca, Jacek Domejko, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy SP ZOZ Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „LATAWIEC”, Robert Klimkiewicz, prezes Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”, Tadeusz Niedzielski, dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury w Urzędzie Miejskim, Mirosława Berkowicz, kurator rodzinny, Mirosław Frajny, kurator dla dorosłych, Marek Rusin, Prokurator Rejonowy, Stanisław Rybak, Komendant Straży Miejskiej, Dorota Szyłobryt, sekretarz Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy, Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Podczas części roboczej na przewodniczącego zespołu wybrano Violettę Kalin, a na zastępcę Dorotę Szyłobryt. Pracowano również nad regulaminem.

  Agnieszka Dochniak

  Biuro Prezydenta

  Poprzedni artykułZamykaj drzwi!
  Następny artykułNowy grób na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich