Usługi edukacyjne

  0

  Pojęcia usług edukacyjnych używa się w odniesieniu do wszystkich usług, które są związane z kształceniem, poczynając od nauki języka, poprzez kursy przygotowawcze do matury aż po płatne studia.

  Umowa o świadczenie usług edukacyjnych jest zbliżona charakterem do umowy zlecenia. Jej istotą jest zobowiązanie szkoły do przeprowadzenia w sposób należycie staranny zajęć zgodnych z proponowanym programem nauki. Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone tak, aby umożliwić uczestnikom kursu lub studentom nabycie wiedzy zgodnie z wybranym kierunkiem. Do zobowiązań szkoły należy zapewnienie odpowiednich sal wykładowych, wykwalifikowanych prowadzących, materiałów szkoleniowych i oczywiście przekazanie wiedzy zgodnie z ustalonym programem.

  Z uwagi na powszechność umów zawieranych w zakresie usług edukacyjnych większość szkół zawiera umowy w formie pisemnej. Jest to typowa umowa adhezyjna, której warunków konsument (uczeń student, uczestnik kursu) nie negocjuje, nie ma na nią wpływu. Może albo podpisać umowę, albo poszukać innej szkoły czy organizatora kursu.

  Nie ma żadnych szczególnych przepisów, które chroniłyby konsumenta w umowach o świadczenie usług edukacyjnych. Tym bardziej przed podpisaniem konsument powinien bardzo dokładnie i powoli przeczytać zarówno umowę, jak i dołączony do niej regulamin, bowiem od zapisanych tam warunków zależą prawa i obowiązki stron umowy.

  Rezygnacja a opłaty za usługę

  Niezwykle ważnym zagadnieniem jest wpływ rezygnacji z wykupionego kursu lub studiów na wysokość opłat i obowiązku ich uiszczenia lub zwrotu ze strony usługodawcy.

  Umowa o świadczenie usług edukacyjnych jest umową zlecenia, którą dający zlecenie konsument (student, uczestnik kursu) może wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie (szkole, uczelni) wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia konsument obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

  Ponadto warto zwracać uwagę na zapisy umowy, które regulują kwestię odsetek za nieterminowa wpłatę czesnego oraz rozwiązania dotyczące sytuacji, kiedy szkoła, z jakiegoś powodu, zmienia warunki kształcenia w trakcie trwania umowy. W razie wątpliwości można zasięgnąć porady u kogoś zorientowanego w zakresie umów cywilno – prawnych.

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy

  Poprzedni artykułŚcieżka zdrowia: Dbaj o kręgosłup cz.2
  Następny artykułCzary Penelopy: Miodowa granola