Świdniccy radni wracają do pracy

  1

  Przedsiębiorczość, stan bezrobocia, a także polityka parkingowa w mieście – m. in. tymi tematami zajmą się radni na pierwszej po przerwie wakacyjnej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. Obrady zaplanowano na piątek, 2 września. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

  PORZĄDEK OBRAD:

  1.      Otwarcie X sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  2.      Przedstawienie porządku X sesji Rady Miejskiej.

  3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.     Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

  5.      Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 17.06.2011 r.

  6.      Stan przedsiębiorczości w Świdnicy.

  7.      Stan bezrobocia i przeciwdziałanie bezrobociu w Świdnicy.

  8.      Polityka parkingowa w mieście Świdnica.

  9.      Zasady wynajmowania lokali  komunalnych i socjalnych w Świdnicy.

  10.  Przedstawienie protokołu nr 1/11 z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej w zakresie „Zasad udzielania zasiłków i usług opiekuńczych oraz ich realizacji w okresie 2009-2010 r.”, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.

  11.  Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. X/: 1-17).

  12.  Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  13.  Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Wykaz projektów uchwał:

  X/1. W sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję
  2012 – 2015.

  X/2. W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Żyły na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

  X/3. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie garaży położonych przy ulicy Saperów, ulicy Siennej, ulicy Jarzębinowej i ulicy Mikołaja Kopernika w Świdnicy.

  X/4. W sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez P.W.H.D. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Bartosz Dyrda, Słotwina 16a, 58-100 Świdnica na bezczynność Prezydenta Miasta Świdnicy.

  X/5. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 2 przy ulicy Księcia Bolka 22 w Świdnicy.

  X/6. Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miastu Świdnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu  i osób do tego uprawnionych.

  X/7. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

  X/8. W sprawie zmiany  budżetu.

  X/9. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

  X/10. W sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy.

  X/11. W sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

  X/12. W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich.

  X/13. W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdnicy.

  X/14. W sprawie przeznaczenia do zbycia i udzielenia bonifikaty dla nabywcy gruntu  położonego przy ulicy Stalowej w Świdnicy.

  X/15. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na
  2011 r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

  X/16. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2012 – 2016.

  X/17. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji”.

  Poprzedni artykułJest nowa szansa na Lidl
  Następny artykułWeekend znów na gazie