Reklamacja na poczcie

  7

  Operator publiczny odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej. Odszkodowanie przysługuje konsumentom w następujących przypadkach:

  1. za utratę przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora publicznego za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej;
  2. za utratę paczki pocztowej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;
  3. za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie niższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;
  4. za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wartość odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 lub 2;
  5. za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż zadeklarowana wartość przesyłki;
  6. za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż zadeklarowana wartość przesyłki;
  7. w przypadku niezrealizowania przekazu pocztowego przysługuje odszkodowanie w wysokości pięciokrotnej opłaty pobranej za jego nadanie. Ponadto zwrotowi podlega kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym.

  Niezależnie od odszkodowania, w przypadku niewykonania usługi operator pocztowy zobowiązany jest do zwrotu w całości opłaty pobranej za wykonanie usługi.

  Operator zawsze odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązania, chyba że zdoła wykazać, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

  1.      w skutek siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia);

  2.      wyłącznie z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych;

  3.      wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości;

  A zatem jeśli operator nie uwzględnia reklamacji, to musi wykazać, że nie ponosi odpowiedzialności. Warto również pamiętać, iż roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez adresata operatorowi nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy

  Poprzedni artykułNa kanapie siedzi leń
  Następny artykułPolecamy: Swietłana Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”