Co z OC po kradzieży samochodu?

  0

  Obowiązek zawarcia umowy OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych wynika z ustawy i jest w większości przypadków respektowany przez kierowców (niektórzy posiadają nawet podwójne OC, ale to już inna kwestia). Problemy i nieporozumienia pojawiają się w sytuacjach nietypowych. Chociażby w przypadku niespodziewanej utraty auta. Sam fakt, że właściciel pojazdu na skutek kradzieży utracił swój pojazd nie zwalnia go   z obowiązku uiszczania składek od ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tak więc samo zgłoszenie na policję faktu kradzieży nie oznacza, że umowa z ubezpieczycielem wygasa. Tego, niestety, wielu kierowców nie wie i uznaje, że fizyczny brak samochodu zwalnia ich z obowiązku ubezpieczenia OC. Aby tak się stało, konieczne jest jeszcze wyrejestrowanie pojazdu. Jak stanowi art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, z chwilą dokonania wyrejestrowania rozwiązaniu ulega również umowa ubezpieczenia. Do tego jednak czasu pozostaje ona ważna, a ubezpieczony jest zobowiązany do uiszczenia składki. Wyrejestrowanie auta nie jest jednak takie proste i nie zależy od samej woli posiadacza, bo np. czasowo nie będzie używał samochodu i chce zwolnić się  z dodatkowych wydatków.

  Zgodnie z art. 79 prawa o ruchu drogowym samochód podlega wyrejestrowaniu w określonych przypadkach. Między innymi przy:

  – wycofaniu pojazdu z ruchu;

  – kasacji;

  – wywozie z kraju, w sytuacji, gdy samochód został wyrejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;

  – udokumentowanej trwałej i zupełnej utracie pojazdu;

  – kradzieży.

  W tym ostatnim przypadku właściciel musi złożyć dodatkowo stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania.

  Wniosek o wyrejestrowanie auta musi być złożony przez właściciela. Całą procedurę przeprowadza się w Starostwie Powiatowym, gdzie auto było rejestrowane. W miastach na prawach powiatu takie uprawnienia będzie posiadał prezydent miasta, a zatem dokonanie tego będzie możliwe w urzędzie obsługującym ten organ.

  Sam wniosek musi być sporządzony na specjalnym formularzu. Do niego należy dołączyć dowód rejestracyjny, oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie z policji, potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży.

  Podstawy prawne:

  – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

  – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy

  Poprzedni artykułModelowe centrum na ukończeniu
  Następny artykułWiszą i …. cieszą