Wszystko jest OK. Starosta do Komisji Rewizyjnej

  5

  Po kilku tygodniach starosta świdnicki Zygmunt Worsa odpowiedział na zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, która na początku roku zbadała przebieg inwestycji – budowy tzw. łącznika autostradowego. Zaleceń było wiele, a wśród nich m.in. te dotyczące ukarania urzędników winnych zaniedbań, do których zdaniem komisji doszło od 2006 do 2010 roku. Komisja wskazała również na wielokrotne przekroczenie wysokości odszkodowań za grunty pod drogę, brak skutecznego pozyskiwania środków od partnerów projektu i z wykorzystania dotacji europejskiej. Wyliczono wiele błędów formalnych. Wszystko, zdaniem komisji, może zagrozić całej inwestycji, a także naraża powiat na wydatki, które mogą zachwiać płynnością finansową. O szczegółach przeczytasz TU

  Starosta Zygmunt Worsa odpowiada na każdy punkt zalecenia. Wniosek jest jeden – wszystko jest w porządku, nie ma zaniedbań, opóźnień czy narażania powiatu na straty.

  asz

  Odpowiedź starosty:

  Pan Ryszard Gawron

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdnicy

  Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu   w Świdnicy z dnia 25 maja 2011 r. z kontroli realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy” uprzejmie  informuję, iż:

  Ad. 1 Przypadek nie zarejestrowania umowy z dnia 12 lipca 2010 r. o dofinansowanie inwestycji  w ramach RPO WD w Referacie Zamówień Publicznych tut. Starostwa był przypadkiem jednorazowym (uchybieniem formalnym), nie mającym skutków ani prawnych ani finansowych. Jednakże dla potwierdzenia zgodności działań podejmowanych w tym zakresie przez pracowników Starostwa zleciłem przeprowadzenie auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych przez auditorów wewnętrznych tut. urzędu. Przedmiotowe audity nie wykazały nieprawidłowości   w zakresie rejestracji i przechowywania umów.

  Należy podkreślić, iż wyznaczony przez Komisję termin zarejestrowania umowy (data: do            15 maja 2011r.) było terminem niemożliwym do wykonania zalecenia, skoro wystąpienie pokontrolne było z dnia 25 maja 2011 r. Ponadto informuję, iż ww. umowa została zarejestrowana zgodnie z zarządzeniem Nr 4/99 Starosty Świdnickiego z dnia 3 marca 1999 r.

  Ad. 2.1. Drugi egzemplarz umowy znajduje się w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim; skreślenia znajdujące się na umowie są wydrukiem komputerowym (nie są dokonane ręcznie). Przedmiotowe skreślenia widnieją także na egzemplarzu umowy Województwa Dolnośląskiego.

  Ad. 2.2. Sporządzenie opinii prawnej w zakresie prawidłowości zapisów przedmiotowej umowy po dokonanych skreśleniach nie znajduje uzasadnienia. Wszystkie umowy zostały zaopiniowane przez radców prawnych pod względem formalno-prawnym poprzez złożenie podpisu i pieczęci.

  Ad. 2.3. Wszelkie zmiany treści umowy są dokonywane stosownym aneksem. Skreślenia zawarte w umowie z Województwem Dolnośląskim w ramach RPO wynikają z przypisu 9 przedmiotowej umowy. Przypis dopuszczał wykreślenie w umowie zdania związanego z ,,wkładem krajowym”             w inwestycji, ponieważ nie był on wykorzystywany do jej realizacji. Stąd brak podstaw prawnych na formułowanie tego zalecenia.

  Ad. 3 Wyciągnięcie konsekwencji służbowych należy do kompetencji pracodawcy  działającego            w tym zakresie w oparciu o stosowne przepisy prawa pracy.  W mojej ocenie nie istniały podstawy do stosowania kar porządkowych czy też majątkowych wobec osób odpowiedzialnych za prowadzenie porozumień pomiędzy JST i finansowania inwestycji. Aneksem nr 2 z dnia 1 grudnia 2010 r. do porozumienia z dnia 5 grudnia 2006 r. zobowiązano jednostki samorządu terytorialnego do partycypacji procentowej udziału własnego, w tym odszkodowań.

  Ad. 4 Organem wydającym decyzje administracyjne dot. odszkodowań był Starosta Świdnicki. Osobą, która potwierdzała zasadność wydatku na przedmiotowych decyzjach pod względem jego celowości, gospodarności i legalności był Pan Roman Etel – Etatowy Członek Zarządu. Należy zaznaczyć, że kontrola tych rozstrzygnięć sprawowana jest w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego przez właściwe organy wyższego stopnia.

  Ad. 5 Nie istnieje konieczność sporządzania nowego aneksu do porozumienia z dnia 5 grudnia 2006 r. gdyż jest ono obowiązujące oraz nie zawiera wady prawnej. Skreślenia są wynikiem omyłek pisarskich (np. zmiana imienia i nazwiska), co  nie wymaga sporządzania aneksu, gdyż nie są to zmiany treści porozumienia. Zmiana (skreślenia) wynikała z woli dwóch stron umowy.

  Ad. 6.1  Harmonogramy są aktualne.

  Ad. 6.2 Zabezpieczenie środków na inwestycję jest obowiązkiem każdego z samorządów na podstawie zawartych porozumień. W świetle  art. 51 ustawy o finansach publicznych wydatki na określone cele ujęte w uchwale budżetowej danej jednostki samorządu terytorialnego nie stanowią podstawy do roszczeń. Zatem brak podstaw prawnych na realizację zalecenia.

  Ad. 7 Podatek VAT został zwiększony w związku z ustawowym  jego podniesieniem. Środki finansowe na zwiększony podatek VAT są zabezpieczone w planie wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Nie był to błędny zapis umowy; umowa przewidywała taką możliwość.

  Ad. 8 Wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.342-16/08/09 na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z dokumentacją projektową (przetargową) dla budowy drogi nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy jest nieuzasadnione. Zamawiający, czyli Powiat Świdnicki, udzielił zamówienia zgodnie z wszelkimi przesłankami ustawowymi. Wszczęcie kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych następuje w przypadku zaistnienia nieprawidłowości przy udzieleniu zamówienia publicznego, które w mojej ocenie nie wystąpiły.

  Ad. 9  Brak jest podstaw do podważenia wyceny nieruchomości, ponieważ ustalenie wartości działek szczegółowo określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wyceny przedmiotowych nieruchomości dokonał rzeczoznawca majątkowy, który ponosi  w świetle ustawy odpowiedzialność za jego sporządzenie. Jeżeli wycena jest kwestionowana to na podstawie art. 157 ust. 1 ww. ustawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego może dokonać organizacja rzeczoznawców majątkowych na podstawie zawartej z organizacją umowy cywilnoprawnej za odpowiednim wynagrodzeniem. Na podstawie § 48 ust. 5 uchwały Nr VI/57/2007 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia  25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego, Komisja Rewizyjna za zgodą Rady może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych. Zatem Komisja Rewizyjna na podstawie wyżej powołanego przepisu miała możliwość skorzystania z oceny niezależnego rzeczoznawcy (organizacji rzeczoznawców majątkowych).

  Jednocześnie informuję, że w związku z pojawiającymi się informacjami w mediach, skierowałem sprawę do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy celem zbadania procedur związanych z zarzutami dotyczącymi odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę ww. drogi oraz podejrzenia o ujawnienie chronionych prawem danych osobowych.

  Ad. 10 Wszelkie obciążenia partnerów są realizowane  zgodnie z zawartymi porozumieniami, jeżeli występują jakiekolwiek przesunięcia terminów to jest to wynikiem ustaleń pomiędzy partnerami, które nie są zależne w żaden sposób od pracownika zajmującego się sprawami technicznymi.

  Ad. 11.1  i Ad. 11.2 wraz z tiretami; Składanie wniosków, rozliczanie inwestycji nie jest uzależnione od jednej osoby. Skuteczność jej rozliczenia jest uzależniona od prawidłowości wszystkich dokumentów związanych z inwestycją. Dokumenty na poszczególnym etapie realizacji zadania mogą zawierać drobne błędy. Jest to wynikiem działań Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Budżetowo-Finansowego tut. Starostwa, pracownika przygotowującego pod kątem technicznym wniosek, Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, jak i współpracy z instytucją pośredniczącą tj. Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim. Zadanie jest trudne i skomplikowane, realizowane na podstawie SPEC ustawy drogowej. Powiat Świdnicki przystąpił do tego przedsięwzięcia jako pierwszy w Polsce.                      W związku z tym występują wielokrotnie odmienne interpretacje dokonywanych działań w ramach inwestycji. Ponadto nieprawidłowy nadzór finansowy ówczesnej Skarbnik Powiatu Świdnickiego (otrzymującej z tego tytułu dodatek specjalny od kwietnia 2010 r. do marca 2011 r.), spowodował, że dokonywaliśmy sprostowań omyłek rzędu 1 grosza, podwójnie wypłacanych przekazów lub omyłek w nazwiskach. Obecnie zaakceptowany został pierwszy wniosek o płatność. Na konto powiatu wpłynęła refundacja w kwocie 5.806.808,20 zł.

  Ad. 12.1 Do zadania jest powołany Inżynier Kontraktu, który pełni bieżący nadzór  i monitoring nad przebiegiem prac budowlanych. Na dzień dzisiejszy nie występuje zagrożenie rozwiązania umowy o dofinansowanie; termin rozliczenia inwestycji zgodnie z umową w ramach RPO to 15.12.2011 r.

  Ad. 12.2

  – Inżynier Kontraktu wraz z Wykonawcą i Zamawiającym odbywają miesięczne spotkania;

  – Nie istnieje możliwość zmian aneksów i przekazania dotacji przed wystawieniem faktur; noty obciążeniowe są wystawiane niezwłocznie po otrzymaniu faktury przez powiat i samorządy przesyłają do powiatu wskazane kwoty przed terminem płatności.

  – Inwestycja posiada zabezpieczenie;

  – Żaden z samorządów nie zalega z płatnością z wyjątkiem gminy Żarów, która ma rozłożone spłaty zobowiązania na raty;

  – Zarząd jest na bieżąco informowany z poszczególnych etapów realizacji inwestycji.

  Ad. 13 Inwestycja jest nadzorowana przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC,                   a Inżynier Kontraktu został wyłoniony w drodze przetargu.

  Ad. 14  Przedmiotowe zalecenie dotyczy zakresu realizowanych zadań i pełnionego nadzoru przez Inżyniera Kontraktu, który na bieżąco składa stosowne informacje z przebiegu prac Zamawiającemu.

  Ad. 15 Monitorowanie i nadzorowanie robót budowlanych należy do zadań Inżyniera Kontraktu. Ze strony Zamawiającego wyznaczony jest Operator do stałej i bieżącej współpracy oraz uzyskiwania informacji z przebiegu przedmiotowych robót na naradach roboczych i miesięcznych. Zarząd Powiatu jest informowany na bieżąco o przebiegu prac.

  Ad. 16 Nie istnieje możliwość na tym etapie realizacji zadania, zmiana tzw. Operatora, ponieważ zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą – Operatorem tej inwestycji została Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego.

  Ponadto wszelkie procedury dotyczące tej inwestycji będą kontrolowane przez niezależny audyt oraz przez stosowne instytucje oraz organy po wykonaniu przedmiotowego zadania.

  Poprzedni artykułPonad 7 tysięcy ludzi na Dniach Świdnicy [VIDEO]
  Następny artykułUwaga! Zamykają ulicę Westerplatte [OBJAZD]