Jednogłośnie za absolutorium

  3

  Jednogłośnie gminni radni przyjęli uchwałę nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Świdnica z wykonania budżetu gminy za rok 2010 podczas XI Sesji Rady Gminy Świdnica.

  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świdnica oraz Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.
  Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta Gminy Świdnica sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r., Skład Orzekający stwierdził, że część opisowa sprawozdania zawiera wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy za rok 2010. W wyniku realizacji dochodów w 93,07% i wydatków w 89,62% budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.663.343 zł (plan 4.121.954 zł). Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 84,21% a ich udział w wydatkach ogółem 39,9%. Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań ( kredyty, pożyczki, obligacje komunalne stanowiło 35,21% wykonanych dochodów roku budżetowego”– czytamy w treści uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2011 r.

  Pozyskiwanie środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskich oraz z innych źródeł w latach 2010-2013, to priorytet dla władz gminy. W roku 2010 do budżetu gminy wpłynęło 14 mln zł z budżetu UE, w tym 0,6 mln zł na zadania bieżące oraz 13,4 mln zł na  inwestycje. Ponadto 0,8 mln zł pozyskano z budżetu państwa na inwestycje związane z usuwaniem  skutków powodzi. W stosunku do roku 2009, w roku 2010 wydatki na inwestycje gminne wzrosły aż  2- krotnie. Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych sprawia, że gmina rozwija się w  szybszym tempie, niż zakładano w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. W 2010 roku na inwestycje przeznaczono aż 40% wszystkich wydatków gminy, co daje kwotę 22,6 mln zł, w tym: 15 mln zł na wodociągowanie i kanalizowanie gminy oraz na regulację rowu R- C w Mokrzeszowie (należy pokreślić fakt, że udało się  zakończyć, wcześniej niż zakładano, wodociągowanie gminy wydając na ten cel z budżetu ponad 10 mln zł, w pierwotnej wersji planowano 6 mln zł), 2 mln zł przeznaczono na zmianę sposobu użytkowania SP w Lubachowie na schronisko młodzieżowe, 1,3 mln zł na modernizację i remonty świetlic wiejskich, 1,1 mln zł na modernizacje i budowę dróg gminnych. W roku 2010 udało się upiększyć nasze wsie poprzez realizację kilku projektów z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 oraz poprzez wydatki z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. Duży wydatek budżetowy, tj. 0,5 mln zł, stanowiły remonty dróg gminnych oraz remonty budynków mieszkaniowych. Remontowano również placówki oświatowe, świetlice i obiekty sportowe.

  W 2010 roku  środki pozyskane z zewnątrz na zadania bieżące (planuje się kolejny ich wpływ) umożliwiły realizację 2 dodatkowych programów oświatowych, tj., „Radosna Szkoła”, „Nie masz haka na bystrzaka” oraz dodatkowego programu w ramach działalności socjalnej gminy „Nie stój w miejscu bądź aktywny”- II edycja.

  W roku sprawozdawczym kontynuowano prace nad planami zagospodarowania przestrzennego. Planuje się zakończenie prac nad „obrębowymi” planami zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej gminy w roku 2011. Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2010 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do polepszenia jakości oraz zwiększenia ilości gminnej  infrastruktury technicznej (m.in. zbudowano: wodociągi, kanalizację, drogi oraz uszczelniono kanalizację), powstania nowych obiektów oświatowych, poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące zrealizowane zostały terminowo i w sposób zadawalający mieszkańców naszej gminy – mówił podczas omawiania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 zastępca wójta Zbigniew Kanicki.

  Jest to już 9 absolutorium w dotychczasowej kadencji Wójta Gminy Świdnica Teresy Mazurek. Podobnie jak w 2010 roku, tak i w tym, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie jego udzielenia.

  Janusz Waligóra

  Poprzedni artykułCasting filmowy dla najmłodszych
  Następny artykułKomplet badań za darmo