Dofinansują zakup podręczników

  13

  Jak co roku rodzice uczniów klas I-III, którzy mają trudną sytuację finansową, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012. Pomoc finansowa w przygotowaniu szkolnej wyprawki przysługuje uczniom z rodzin, których dochód nie przekracza 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę, a także uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego – w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) – na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

  Ponadto, o wsparcie na zakup wyprawki mogą się ubiegać także (bez względu na kryterium dochodowe) uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

  180 zł – dla uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej

  – dla uczniów niepełnosprawnych w klasach I-III szkoły podstawowej

  325 zł – dla uczniów klas III gimnazjum

  – dla uczniów niepełnosprawnych w klasach I-III gimnazjum

  210 zł – dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej

  Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

  Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń w roku szkolnym 2011/2012 w terminie do dnia 15 września 2011 r. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów; lub jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego),· uzasadnienie (w przypadku, gdy dochód w rodzinie przekracza 351 zł netto na jedną osobę), kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego).

  Poprzedni artykułTo jest plac budowy a nie plac zabaw
  Następny artykułPiS zbiera podpisy