Kolejne miejsca pracy

    1

    28 osób bezrobotnych z gminy Świdnica znalazło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Po programie prac społecznie użytecznych, gdzie zatrudnienie znalazło 45 osób, to kolejne miejsca pracy dla bezrobotnych mieszkańców gminy.

    Ich aktywizacja możliwa jest dzięki realizacji przez PUP w Świdnicy projektu systemowego pn. „Odkryj swój kapitał” współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Program ten zakłada organizowanie prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy, w ramach którego w szczególności będą kierowane osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawne. Stawka refundacji kosztów zatrudnienie wynosić będzie 700 zł. oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty. Z tej formy zatrudnienia skorzystało 16 osób. Pozostałą grupę 12 bezrobotnych zaktywizowano w formie robót publicznych. Tutaj wysokość refundacji wynosi 800 zł. Do połowy października br. osoby bezrobotne pracować będą przy remontach dróg gminnych i chodników, budowie podestów pod pojemniki typu PET, konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz regulacji potoków: Jabłoniec i Witoszówka.

    UG Świdnica