Sesja o uzależnieniach

  11

  Profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz uzależnień poświęcona będzie najbliższa sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. W jej trakcie podjętych zostanie również szereg uchwał. Obrady zaplanowano na piątek, 15 kwietnia.

  Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

  PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku VII sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 18.03.2011 r.
  5. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  6. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2011 rok.
  7. Wystąpienie Katarzyny Łukomskiej Zastępcy Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, pn. „Lokalna polityka wobec problemów alkoholowych – rozsądne i trafne decyzje, czy zbędny i uciążliwy obowiązek gminy? Fakty, mity i stereotypy”.
  8. Przedstawienie i przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” – (zał. nr 1, proj. VII/6)
  • Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010”
  • Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010”.
  1. Przedstawienie i przyjęcie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011 -2018” – (zał. nr 1, proj. VII/9)
  • Sprawozdanie z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
   w Świdnicy w latach 2005-2010”
  • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2010 r.
  1. Przedstawienie i przyjęcie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” – (zał. nr 1, proj. VII/7).
  2. Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania
   i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
   w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – (zał. nr 1, proj. VII/2).
  3. Przedstawienie i przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2012” – (zał. nr 1, proj. VII/8).
  4. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. VII/: 1,3,4,5, 10-17).
  5. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  6. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

  Załącznik nr 1
  Wykaz projektów uchwał na VII sesję Rady Miejskiej

  VII/1. W sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika
  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica.

  VII/2. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

  VII/3. W sprawie zmiany budżetu.

  VII/4. W sprawie odwołania delegatów Gminy Miasta Świdnicy powołanych do władz statutowych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy.

  VII/5. W sprawie powołania delegatów Gminy Miasta Świdnicy do władz statutowych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy.

  VII/6. W sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”.

  VII/7. W sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015”.

  VII/8. W sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
  i rodziną na lata 2011 – 2012”.

  VII/9. W sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018”.

  VII/10. W sprawie przeznaczenia do zbycia gruntu położonego przy ulicy Łużyckiej
  w Świdnicy.

  VII/11. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego w obiekcie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy, będącym siedzibą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

  VII/12. W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

  VII/13. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie garażu położonego w Świdnicy przy ulicy
  gen. Mariana Langiewicza.

  VII/14. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I.

  VII/15. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Rynek 39-40.

  VII/16. Zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica.

  VII/17. W sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania zmian w Statucie Miasta Świdnicy.

  Poprzedni artykuł450 tysięcy podpisów przeciw aborcji
  Następny artykułPomóżmy ratować mogiły na Wschodzie