Sfotografuj, namaluj dziedzictwo

  1

  Fotografujesz, malujesz? Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej i Fotograficznej dla Dzieci i Młodzieży „Skarby UNESCO w Polsce”.

  – Najważniejszym celem Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej i Fotograficznej dla Dzieci i Młodzieży „Skarby UNESCO w Polsce” jest uwrażliwienie młodych twórców na zagadnienia dziedzictwa zarówno kulturowego (architektura, planowanie miejskie, sztuka monumentalna), jak i naturalnego (architektura krajobrazu, interakcja człowieka ze środowiskiem – zwłaszcza w postaci nieodwracalnych zmian, niezwykłe zjawiska naturalne lub obszar o wyjątkowym pięknie natury). Ma dać artystom szansę na podjęcie współodpowiedzialności za miejsca, w których żyją, chronić je przed zniszczeniem i umożliwić ich zachowanie w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. Prace konkursowe mają prezentować polskie miejsca wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Konkurs ma być lekcją świadomego i aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu wspólnoty narodowej w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa narodowego – czytamy w regulaminie konkursu.

  W W tym roku świdnicki Kościół Pokoju będzie obchodził 10 rocznicę wpisania świątyni na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, nadarza się więc wyjątkowa okazja pokazania naszej perełki szerszej publiczności. Zatem sztalugi, aparaty fotograficzne i szkicowniki w dłoń. Do dzieła!

  Regulamin

  Organizator na szczeblu miejskim:

  • Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy.

  Cel konkursu:

  • Uwrażliwienie młodych twórców na zagadnienia dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Polsce.
  • Popularyzacja i promocja polskich miast i miejsc wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.
  • Prowadzenie działań edukacyjnych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą i krajobrazem polskich obiektów wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.
  • Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki i fotografii.
  • Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
   i fotograficznych.

  Uczestnicy:

  • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowankowie świetlic, warsztatów i placówek wychowania pozaszkolnego w wieku od 6 do 21 lat.

  Warunki konkursu plastycznego:

  • Autor może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną. Format pracy: A3, A2, zalecany format A2. Technika dowolna – np.: malarstwo: plakatowe, akwarelowe, olejne, pastel suchy i olejny; rysunek; grafika; linoryt, pleksoryt, monotypia; haft; techniki mieszane itp.
  • Prace będą oceniane w IV kategoriach wiekowych: I – do lat 9, II do lat 12, III – do lat 16, IV – do lat 21.
  • Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy, według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tytuł pracy, telefon kontaktowy.
   Dla szkół i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników.

  Warunki konkursu fotograficznego:

  • Autor może nadesłać do 10 zdjęć czarno – białych lub barwnych.
  • Format prac minimum A4, zalecany format A3.
  • Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych: I – do lat 16, II – do lat 21.
  • Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy, według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tytuł pracy, telefon kontaktowy.
   Dla szkół i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników.
  • Do zdjęć należy obowiązkowo dostarczyć wersję cyfrową
   w postaci plików na płycie CD lub DVD.

  Termin nadsyłania prac: do 17 marca 2011 r.

  Ogłoszenie wyników – wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej MDK Świdnica www.mdk.swidnica.pl do 20 marca 2011 r.

  Otwarcie wystawy: informacje o terminie otwarcia wystawy podamy w późniejszym terminie, najpóźniej do 20 marca 2011 r.

  Uwagi końcowe:

  • Konkurs jest bezpłatny.
  • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
  • Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia, a także specjalne podziękowania dla nauczycieli – instruktorów.
  • Organizatorzy zobowiązują się do przesłania prac nagrodzonych na eliminacje ogólnopolskie w odpowiednim do tego terminie.
  • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
  • Prac nie wolno rolować i składać. Zabrania się oprawy prac oraz tworzenia prac plastycznych w materiałach sypkich, np. kasza itp.
  • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
  • Prace z dopiskiem: „Skarby UNESCO w Polsce” należy dostarczyć na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2. tel. 74 851 33 30, e-mail: [email protected].

  Koordynator konkursu: Elżbieta Tarnowska

  Poprzedni artykuł„Smak Kobiety”
  Następny artykułPikietowali przed fabrykami [VIDEO, AUDIO]