Handel truskawkami czas na wnioski

  4

  Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że do 31 marca przyjmowane są wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu truskawkami, poza targowiskami. Na terenie miasta Świdnicy wyznaczono pięć miejsc: ul. Długa 9 (przed Apteką Pod Bykami), ul. Długa 31 (obok sklepu obuwniczego), ul. Bohaterów Getta róg ul. Pułaskiego, pl. Grunwaldzki (obok przejścia dla pieszych przy Klubie Bolko), pl. Grunwaldzki (naprzeciw budynku nr 10).

  Wnioski można składać do dnia 31 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Armii Krajowej 49 (Ip., pok. nr 128).

  Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane, niedopuszczalna jest również zmiana we wnioskach już złożonych, a wnioski niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu.

  Wniosek powinien zawierać:

  1) imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę sporządzenia wniosku,

  2) wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia handlu.

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1) w zależności od charakteru prawnego przedsiębiorcy:

  • w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /kserokopia/,
  • w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • w przypadku producentów rolnych – decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący.

  2) NIP, REGON /kserokopia/,

  3) oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec Gminy, ZUS lub KRUS,

  4) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego,

  5) zobowiązanie do zaopatrzenia się w stoisko właściwe dla danej branży handlowej, w terminie 1 miesiąca od dnia losowania, albo oświadczenie o posiadaniu już takiego stoiska.

  Ważne informacje:

  • losowanie miejsc przeznaczonych na handel truskawkami poza targowiskami zaplanowano na 4 kwietnia 2011 r. na godz. 10.00 w pok. nr 128 (Urząd Miejski, ul. Armii Krajowej 49),
  • Za każdy dzień handlu za 1 stoisko opłata targowa wynosi 50 zł,
  • Niezależnie od opłaty targowej, każdy handlujący zobowiązany jest uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego /w przypadku gdy stoisko znajduje się w obrębie pasa drogowego/,
  • Zastrzega się możliwość odwołania losowania bez podania przyczyn lub unieważnienia losowania z podaniem uzasadnienia,
  • Każdy uczestnik losowania przed przystąpieniem do losowania, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przeprowadzenia losowania, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 128,
  • Obecność na losowaniu – wnioskodawcy lub pełnomocnika jest obowiązkowa,
  • Każda osoba biorąca udział w losowaniu, powinna posiadać:

  1) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,

  2) pełnomocnictwo do reprezentowania /wraz z dowodem osobistym/.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 856-28-46.

  Poprzedni artykuł18-nastka Świdnickich Nocy Jazzowych
  Następny artykułKulczyk zainwestuje w Żarowie